·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : Webmaster
Titel : Op zoek naar onze essentie
Tekst : Artikel in Lotus 36, zomer 2006

Ken je je Zelf?
Hoe goed kennen we eigenlijk ons zelf? Weten we eigenlijk wel wie of wat we als mens zijn? Veel mensen in de huidige samenleving stellen zich deze vraag niet. Zij leiden het leven, zoals dat zich aan hen voordoet: een leven, dat gekenmerkt wordt door een voortdurende reeks van afwisselingen: geluk met ongeluk, vrolijk met verdriet, ruzie met vrede, succes met pech, winst met verlies, gezondheid met ziekte, energiek met moeheid. Hun leven is een voortdurend streven naar positieve aspecten. Soms lukt dat een tijdje, maar omdat alles in het leven voortdurend verandert verschijnen er ook negatieve aspecten. Veel mensen ervaren hun leven daardoor voor een deel als lijden. Zij streven voortdurend naar verbetering van hun levenssituatie, maar slagen er niet in om meer permanent verbetering aan te brengen in hun leven. Hierdoor voelen ze zich ongelukkig en soms hebben ze geen idee hoe hier uit te komen.

Uitersten
Alle mensen, hun ervaringen en hun levenssituaties zijn in te delen binnen een reikwijdte van uitersten. Dit gaat op voor fysieke factoren als lengte, gewicht, leeftijd. Gemiddeld zijn we tussen de 1,60 en 1,80 m lang, maar er zijn ook uitzonderingen van 1,40 m en 2,10 m. De meeste mensen wegen zo’n 50 tot 70 kg, maar er komen ook dunne sprieten en volvette dikkerds voor. Gemiddeld worden we zo’n 75 tot 80 jaar oud, maar sommigen sterven heel jong en een enkeling wordt 110 jaar.De uitersten komen ook voor in ons gedrag en onze psychische eigenschappen. Meestal zijn we aardig, vriendelijk, goed gehumeurd, soms voelen we ons gelukkig, hemels, vol verrukking, maar het kan ook voorkomen, dat we ons boos, verdrietig of kwaadaardig voelen.

Zo variëren onze intelligentie, onze sociale vaardigheden en onze fysieke vermogens tussen uitersten. Hierdoor ontstaat de zo bekende verscheidenheid in de wereld.

Het lijkt wel alsof alles in de wereld verschillend is van elkaar. Mensen worden net als dieren, planten en voorwerpen als aparte objecten gezien. En dit is de manier, zoals veel mensen de wereld ervaren: als een afzonderlijke entiteit, die afhankelijk is van omstandigheden van buiten voor zijn geluk en welbevinden. Als er dan een situatie ontstaat, waarin deze verwachtingen niet waargemaakt worden, dan ontstaat een onprettig gevoel wat kan overgaan in een toestand van lijden. Het doel van alle spirituele richtingen is een eind te maken aan dit lijden. In dit artikel wordt uiteengezet hoe het non dualisme kan helpen het lijden van mensen te verminderen.

Non dualiteit, eenheid
De richting binnen de spiritualiteit, die een direct antwoord beoogt te geven op deze levensvragen en levenssituaties is het non dualisme. Non dualistische stromingen vinden we binnen het Hindoeïsme (India), binnen het Boeddhisme (Oost Azië) en binnen het Taoïsme (China). Het non dualisme gaat ervan uit, dat er aan alle verscheidenheid in de waarneembare wereld een onderliggende eenheid ten grondslag ligt. Deze onderliggende eenheid is echter niet in woorden te omschrijven. De beroemde Chinese Tao begint zelfs met de zin: de Tao waarover gesproken kan worden is niet de echte Tao. Omdat er geen goede woorden te vinden zijn om de essentie, de kern van het bestaan goed te omschrijven, spreekt het non dualisme van non dualiteit, geen twee. Dat wat de basis vormt van alle verschijnselen kan het beste aangeduid worden met de term ‘geen twee, non dualiteit’. Deze term zegt alleen wat het niet is, omdat dat wat het wel is niet in woorden te vatten valt. In de spirituele geschiedenis!
zijn er vele prachtige pogingen ondernomen om deze kern van het bestaan te omschrijven en aan te duiden.


Meditatie: Wie ben ik?
Als eerste benadering om achter de essentie van het bestaan en dus ook achter onze eigen essentie te komen, is ons de vraag te stellen: “Wie ben ik?”. Het gaat er hierbij om wie of wat je in essentie bent. Uit klei kun je vele voorwerpen maken, maar in essentie zijn al die voorwerpen tot klei terug te brengen. Bij de vraag ‘Wie ben ik?’ gaat het erom wat je innerlijk voelt, ervaart of eigenlijk bent. Het gaat er dus niet om de vorm, de naam of de situatie. We zijn zo gewend om in verscheidenheid en in vormen en objecten te denken, dat het voor veel mensen moeilijk is, om hun eigen kern te ervaren.

Om te beginnen zou je eens het zinnetje ‘Ik ben . . . . .’ in gedachten kunnen nemen en voelen of zijn wat je eigenlijk in wezen bent. In eerste instantie ontstaat er een leegte, een soort stilte. Die stilte wordt al heel snel ingevuld door een vorm, meestal een gedachte. Maar bijna iedereen zal even, voordat de gedachte komt, iets van stilte, iets van leegte ervaren. Deze ervaring kun je versterken, door zo nu en dan op de zin ‘Ik ben . . . . .’ te mediteren. Je kunt ook het Sanskriet woord ‘Aham . . . . .’ gebruiken in plaats van ‘Ik ben . . . . .’.

Dit soort meditaties doe je heel ontspannen. Je sluit je ogen, wacht even en neemt dan de gedachte ‘Ik ben . . . . .’ of ‘Aham . . . . .’ in gedachten en stop . . . . , je doet dan even niets meer en wacht af. Zodra er andere gedachten komen vervang je deze weer heel ontspannen door de oorspronkelijke gedachte ‘Ik ben . . . . .’ of ‘Aham . . . . .’. Als je dit regelmatig doet zul je merken, dat de leegte of stilte na de woorden helderder wordt. Het lijkt alsof de stilte niet meer een lege stilte is, maar alsof er een levendigheid, een vibratie, een zekere energie in aanwezig is. Dat wat je ervaart is onnoembaar, maar wel steeds duidelijker te ervaren.

Als je mensen vraagt om na te gaan of ze zich nu in essentie anders voelen, dan tien, twintig of dertig jaren geleden, dan is het antwoord vaak nee. De essentie in ons, zoals we die ervaren, wordt niet ouder, wordt niet wijzer, verandert niet en doet geen ervaringen op. Ons lichaam wordt wel ouder, onze inzichten nemen wel toe, ons gedrag verandert wel en we leren van onze ervaringen. Maar dit zijn allemaal vormen, die de essentie aanneemt. Onze essentie verandert nooit.


Benoemen van het onnoembare
Als iets niet goed in woorden te vatten valt, dan kun je proberen te omschrijven wat het niet is. Non dualiteit, geeft aan, dat het geen twee is. De essentie is niet iets wat in te delen valt in iets van de wereld van dualiteiten, waarin alles zich binnen de uitersten bevindt. Het is ook niet iets wat met het denken begrepen kan worden. Denken maakt gebruik van begrippen of woorden. Elk woord houdt een beperking in, maar de essentie is niet beperkt. Het valt dus niet te begrijpen en omdat je het niet in woorden kunt vatten, kun je er dus ook niet over spreken.

In de oude Indiase Vedische literatuur kom je veel ontkennende begrippen tegen. ‘Neti, neti’ ofwel ‘Het is niet dit, het is niet dat’. In de Upanishaden vindt je omschrijvingen als: ‘Vuur kan het niet branden’ en ‘Het zwaard kan het niet klieven’.

Het is dat waaruit alles ontstaat, maar het is niet beperkt tot vormen en objecten. In de moderne natuurwetenschap kennen we het begrip ‘Big Bang’. Hiermee duiden we het begin van het ons bekende universum aan. Zo’n 15 miljard jaar geleden, heeft de wetenschap berekend, is ons universum ontstaan met een oerknal. Gelijktijdig met alle oermaterie ontstonden tijd en ruimte. De essentie waar alles uit ontstaan is ligt buiten de oerknal, buiten het ons bekende universum. Of anders gezegd, ons universum is ontstaan binnen deze onnoembare essentie. Echt te begrijpen is dit niet. Maar door er zo over praten ontstaat wel een helderder beeld van die essentie. Een beeld, dat aansluit bij de ervaring, die je innerlijk hebt als de vraag oprijst: ‘Wie ben ik?’.


Eenheid
Sommige mensen zullen al lezend bedenken, dat er toch diverse woorden zijn om de essentie aan te duiden, zoals Zijn, Bewustzijn, Eenheid, Transcendentie, Volheid, Leegte, Zelf enz. Dat klopt, maar binnen non dualiteit is men voorzichtig met het gebruik van deze woorden. Een woord suggereert namelijk iets van een object, iets wat te benoemen valt. En de essentie, waar we het over hebben, valt buiten de wereld van objecten.

Toch kan het voorzichtig gebruik van sommige woorden verhelderend werken. Bij voorkeur kies je dan woorden, die een zekere openheid en onbegrensdheid in zich hebben. Het woord ‘Zijn’ is zo’n woord. Zijn is zijn. We weten allemaal zeker dat we zijn, dat we bestaan. Het ‘Zijn’ is dus een goed woord om te gebruiken, mits we er geen beperktheden aan toekennen.

Het woord ‘Bewustzijn’ benoemt het kenmerk ‘Bewust’ als aspect van het ‘Zijn’. Het is een duidelijk woord, omdat ‘Zijn’ inhoudt, dat we bewust zijn. Bewustzijn, zoals we dat hier gebruiken, is bewustzijn op zich. Het is niet het bewust zijn van iets. Zodra er bewust zijn is van een object, bv. ‘Ik zie een bloem’ dan vult de bloem het bewustzijn en is het moeilijker het zuivere bewustzijn waar te nemen. Om dit onderscheid dan weer aan te duiden, wordt ook wel het begrip ‘Zuiver bewustzijn’ gebruikt ter onderscheid van het bewustzijn van een object, waarbij identificatie met het object optreedt.


Transcendentie is ook een mooi woord. Het geeft aan, dat wat voorbij de grens is. Het is dus eigenlijk een ontkennend begrip, dat wat niet binnen deze wereld van objecten is. Maar het geeft ook niet veel meer informatie over wat de essentie nu wel is. Ook het woord ‘Absolute’ wordt wel gebruikt. Dit woord geeft het onveranderlijke aspect mooi aan. Dit in tegenstelling tot de ons bekende wereld van ervaringen, die het relatieve, altijd veranderende aspect bevat.


In het Boeddhisme wordt vaak het begrip ‘Leegte’ gebruikt. ‘Leegte’ of ‘Niets’ zijn begrippen, die goed aangeven, dat de essentie geen object is. En in die zin zijn het nuttige begrippen in bepaalde situaties. Maar het aspect, dat alles hieruit ontstaat en dat het in essentie een gebied is vol potentie, vol vermogen tot scheppen, ontbreekt in deze termen. Vandaar dat ook de precies tegenovergestelde term ‘Volheid’ gebruikt wordt.

Ook ‘Eenheid’ is een duidelijke term, die veel gebruik wordt. Sommige non dualistische leraren gebruiken voortdurend de zin: ‘Er is alleen maar eenheid’. Deze term geeft goed aan, dat er onderliggend aan alle verschillende verschijningsvormen een onderliggende eenheid is. Vanuit deze eenheid is het ook duidelijk dat daardoor alle objecten in de wereld in feite met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn. Als de onderliggende eenheid een werkelijke ervaring voor je is, dan zul je merken, dat je daardoor anders in het leven komt te staan.


Tot slot de term ‘Zelf’. Deze term geeft heel mooi onze innerlijke ervaring aan, dat wij in wezen één zijn met onze essentie. Dat ons eigen Ik, ons essentiële Zelf, één is met het absolute Zelf.Uit de Isha UpanishadOnbeweeglijk is het en vlugger dan het denken

De zintuigen nemen het niet waar

Stilstaand laat het alle renners achter zichBewegend is het en onbeweeglijk

Ver is het en toch nabij

Het is binnen in alles

En het is buiten dit allesMaar wie alle wezens ziet als in het Zelf

En het Zelf weer ziet als in alle wezens

Die schrikt daarvoor niet terug

(Uit: Blok, Oepanishads, Ank-Hermes)


Uit de Kena UpanishadNiet dat wat het oog kan zien,

Maar dat waardoor het oog ziet,

Weet, dat alleen dat Bewustzijn is

En niet wat de meeste mensen denken.Niet dat wat het oor kan horen,

Maar dat waardoor het oor hoort,

Weet, dat alleen dat Bewustzijn is

En niet wat de meeste mensen denken.Niet dat wat het verstand kan denken,

Maar dat waardoor het verstand denkt,

Weet, dat alleen dat Bewustzijn is

En niet wat de meeste mensen denken.


Bron: www.voluit-leven.nl


Website : http://www.voluit-leven.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI