·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 29e Bericht van de Hoeders
Tekst : Welkom lieve vrienden bij het 29e Bericht van de Hoeders en gelijk wens ik een ieder vanaf deze plaats een zeer liefdevol en gezegend 2006. In het 28ste Bericht van de Hoeders sloot ik af met; ik wens en hoop dat het vanuit het ~Hart~ beleefd zal en mag worden. En met dezelfde woorden en dezelfde wens en hoop, begin ik dit Bericht en eveneens met de hoop dat dit als een Lichtje de wereld in mag schijnen en andere harten mag bereiken, mag aanraken, teneinde één groot Licht te vormen. Het blijft me verwonderen hoeveel liefde er al is en dat als we dat als basis blijven zien en ons hierop concentreren, hoezeer het zich uit zal breiden, ook als de dagen soms wat donkerder lijken te zijn dan andere. Indien dat de basis is dan hoef je nooit ver te reiken voordat je kunt putten uit iets dat veel groter is dan je misschien voor mogelijk houdt of hebt gehouden. Als liefde de Bron is (en dat is het) dan is de lafenis die eruit voortvloeit onuitputtelijk en !
alles dat eruit voortvloeit, is vol met gezegende nectar. Het is mijn wens dat een ieder van jullie in 2006 van deze nectar mag drinken en je gesterkt en verkwikt mag voelen.
Samen en tegelijk individueel vertrouwend op eigen Kracht en op een geheel dat vele malen groter is dan dat wij dan zelf zijn kunnen en mogen we verder gaan en de voorbereidingen treffen voor de veranderingen die plaats zullen vinden en al hebben gevonden.

Eveneens wil ik nogmaals wijzen op het bestaan van de website van de Hoeders, of liever gezegd, de website die voor de Berichten van de Hoeders is gemaakt: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Hier staan alle Berichtgevingen tot dusver zowel in het Nederlands als in het Engels en enkelen in het Zweeds en Italiaans, hoewel deze helaas vooralsnog niet verder kunnen worden vertaald door gebrek aan vertalers die dit op zich kunnen en willen nemen. Eveneens biedt de site de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te raken op het forum en/of te chatten.

Namasté

In liefde, zegening en Eenwording.
Zonnegroet vanuit het ~Hart~
Jullie zielenzuster
Claudia Philippo

29e Bericht van de Hoeders.

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Herinneren jullie je het? Respect hebben voor de keuzes die jullie broeders en zusters maken op welk niveau dan ook, is niet altijd even gemakkelijk wanneer jullie voorbij de scheiding kunnen kijken en de gevolgen ervan zien. Gevolgen waarin je mogelijkerwijs zelf een rol zult spelen.

Dit, geliefde broeders en zusters, vertelden wij jullie in het voorgaande bericht. Grotendeels geactiveerd door het gebruik van de dimensionale trap en het stijgend magnetisch veld dat jullie aarde omringd, stijgt jullie eigen waarnemingsvermogen en dit veranderd de wijze waarmee jullie naar de aarde, jullie wereld, jullie levens en de mensen rondom jullie kijken. Niet langer kijken jullie enkel met jullie ogen om jullie heen, het is de blik van de ziel die werkelijk observeert en waarneemt. En Zij bekijkt een en ander vanuit een geheel andere visie. En ook hierover hebben wij reeds gesproken.

Stadia
Alle stadia dienen doorlopen te worden, geliefde broeders en zusters. Je kunt je niet afzijdig houden, immers dat is tot nu toe de keuze die je hebt gemaakt en een ieder die nog meespeelt, is verweven met het speelbord en de andere spelers en een ieder zal hierin zijn eigen rol spelen.
Je kunt verkiezen bepaalde confrontaties met jezelf uit de weg te gaan en er afstand van te houden, doch deze confrontaties zullen zich telkenmale herhalen.
Je kunt verkiezen je hart niet volledig in het Spel te zetten uit angst, dat het gekwetst, doch dan zal het zeker gekwetst worden.
Je kunt verkiezen krampachtig controle te houden in een poging jezelf staande te houden teneinde jezelf niet te verliezen in het grote Spel. Doch uiteindelijk dierbare broeders en zusters heb je jezelf reeds lang verloren.

De dimensionale trap toont jullie al deze stadia een voor een. Toont wederom de keuzes die jullie tot dusver hebben gemaakt en wijst jullie de vele visies aan van waaruit jullie je eigen positie in het Spel kunnen bepalen zonder jullie te bekommeren om het eindresultaat, doch om de reis dusver. De reis die jullie zover heeft gebracht. Het brengt jullie tot nieuwe visies en deze zullen leiden tot nieuwe keuzes, nieuwe inzichten, nieuwe veranderingen in jullie levens, zowel individueel als collectief.
Wij benadrukken hierin jullie eigen individuele Zijn.

Individu en Ego
Waar was het geliefde broeders en zusters, waar was het dat het individu en Ego elkaar hebben ontmoet en zich verweven zag met elkaar? Waar werd angst voor het Ego een angst voor jullie eigen Individuele Zijn? Wat beteken jij indien je kijkt naar het beeld dat je ziet wanneer je in de spiegel kijkt? En niet in de ogen van je partner, je kinderen, je familie, je vrienden. Maar indien je in de spiegel kijkt, wat beteken jij dan voor jezelf? Ben je in staat te kijken naar jezelf in de puurste vorm? Ontdaan van alle kleden van verwarring die je om je heen geweven hebt, ontdaan van de beschermende lagen.
Ben je in staat jezelf te zien als een puur individueel wezen dat bestaat uit Licht en Liefde. Jezelf te zien vanuit het Hart?
Dit is wie jij bent. Dat is jouw individu.
Wanneer wij naar je kijken, wanneer je liefdevolle geleiders naar jullie kijken, dan is dat wat wij zien. Hetzelfde als wat wij zien wanneer wij naar elkaar kijken. Pure energetische wezens, een ieder als individu en met een onvoorwaardelijke liefde en respect voor het Zijn van de ander. Daaruit voortvloeiend komt al het andere. Immers, indien je licht plaatst in je eigen huis, dan werpt het schijnsel dat hieruit voorvloeit eveneens licht op andere plekken. En indien jouw buurman eveneens licht plaatst, werpt zijn schijnsel eveneens licht en zo komt alles samen en vormt dit een groot een breed schijnsel. Geliefde broeders en zusters, zelfs het zonlicht werpt in beginsel slechts een miniem licht in de duisternis wanneer de dageraad aanbreekt.

Ego
Slechts het ego koestert angst, geliefde broeders en zusters. Slechts het ego tracht controle te behouden en slechts het ego behoudt zich het recht om zich terug te trekken wanneer het dreigt te worden gekwetst. Het ego weerhoudt jullie ervan de lichten aan te steken en jezelf volledig neer te zetten in het Spel. Hoewel het voor ons niet uitmaakt of jullie dit een bepalende factor willen laten zijn behalve in de zin dat wij jullie lijden hierin aanschouwen en jullie terzijde staan zolang als jullie dit nodig hebben.
De bal kaatst waar jullie hem terug verwachten.
Heb geen vrees geliefde broeders en zusters.
Het zonlicht vreest niet dat haar stralen niet voldoende krachtig zullen zijn om de wereld van licht te voorzien. Duisternis omringt haar vele malen, doch zij zal nimmer werkelijk ten onder gaan.
Het is niet het ego dat gekwetst wordt indien hiervan sprake is. Het is het ego dat zich stevig vasthoudt aan de gedachte dat niemand haar kan aanraken en in overeenstemming daarmee niet kan kwetsen.

Inzichten
Overeenkomstig zullen er nieuwe poorten geopend worden. Poorten van inzicht en van nieuwe visies. In beginsel onstabiel en onzeker, immers een nieuw pad is verkozen, een pad dat geplaveid is met onbekende mogelijkheden. Doch wie vol vertrouwen zijn voetstappen op dit pad zet, komt niet enkel op een pad dat geplaveid is met onbekende mogelijkheden doch evenzo met onbegrensde mogelijkheden. Het is een pad dat open voor jullie ligt. Een pad zonder omwegen en zonder kronkelingen. Immers, je kent het pad reeds. Jullie behoeven slechts te putten uit de vele Her-inneringen die jullie deelgenoot zijn, gebaseerd en gestoeld op de ervaring die jullie eigen zijn. Jullie mogen vertrouwen hebben dat jullie eigen Kracht, jullie Zijn voldoende is, jullie op dit pad te geleiden en jullie licht te laten schijnen. Jullie zijn niet slechts pionnen in het grote Spel, maar onmisbare stukken die met de allergrootste zorg verder reizen.

Ervaren
Jullie zijn ervaren reizigers, geliefde broeders en zusters. Tot dusver zijn jullie al gekomen. Tot dusver zijn jullie reeds gekomen en niet omdat wij allen jullie terzijde stonden, noch omdat de weg minder hobbelig was of er minder verkeer was. Jullie zijn ervaren reizigers geworden want het zijn jullie ervaringen die jullie hierheen hebben geleid.


Tot slot
Met het betreden van de dimensionale trap zijn er veranderingen gekomen. Veranderingen die zowel in jullie individuele levens als in collectieve zin, hun uitwerking niet hebben gemist noch in de nabije toekomst zullen missen. Met de ingang van een nieuw jaar zijn jullie een nieuwe weg ingeslagen en deze weg is vooralsnog een weg van herontdekking. Dit zal zich op den duur stabiliseren. De scherpte waarmee jullie bewustwordingvermogen zich ontwikkeld zal zich meer integreren en jullie de mogelijkheid bieden directer tot de kern van zaken te komen. De visies zullen ineenvloeien en een direct helder beeld vormen. Dit kan leiden tot hernieuwde lichamelijke problemen daar het lichaam zijn uiterste best doet mee te groeien in het proces. Een volledige integratie hiervoor is noodzakelijk, immers indien jouw bewustwording een aantal treden verder loopt dan het lichaam dan ontstaat er een scheiding tussen beiden. Deze scheiding is echter alleen voor hen die het hebben verkozen om voo!
ralsnog geen deelname te hebben in het Spel zoals dit op aards niveau wordt gespeeld. Voor jullie is het belangrijk dat de integratie volledig plaatsvindt. Zowel het fysiek als psychisch hebben jullie te maken met processen, doch lichamelijke klachten volgen altoos op psychische wat inhoudt dat het lichaam meer tijd nodig heeft. Jullie kunnen dit proces ondersteunen geliefde broeders en zusters door goed te luisteren naar hetgeen het lichaam nodig heeft en goed voor haar te zorgen en niet te veronachtzaam om te gaan met dat waar zowel lichaam als geest om vragen.

15 januari Saturnus staat dicht bij de Maan. Dit zorgt voor een betrekkelijk rustig veld dat gevolgd wordt door een samenstand van de Maan met de ster Regulus in het sterrenbeeld Leeuw op 17 januari. De manlijke energie die hierbij vrijkomt, zal echter van weinig betekenis zijn.

22 januari zal Spica in het sterrenbeeld Maagd staan doch deze maal zal een zuiveringsperiode gedurende deze dagen minder invloed hebben, daar zowel Jupiter op 23 januari gevolgd door de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen op 25 januari beiden wederom zullen zorgen voor een overheersend mannelijk energieveld.

Dit is slechts van korte duur. Zowel Mercurius als Saturnus zullen hun invloed doen gelden en zorgen voor een evenwicht tussen de manlijke en vrouwelijke energie. Deze periode duurt voort tot 6 februari. Hierna zal Mars opnieuw zijn invloed doen gelden, gesterkt door de aanwezigheid van Aldebaran in het sterrenbeeld Stier. De dagen die hierna volgen kunnen zorgen voor een ernstige verstoring in het magnetisch veld.

10 februari zullen Castor en Pollux, de tweelingsterren, zichtbaar zijn in het sterrenbeeld Tweeling. Het magnetisch veld zal zich hierdoor enigszins herstellen verstevigd door de aanwezigheid van Saturnus.

13 februari echter zal dit magnetisch veld opnieuw zich doen gelden door de combinatie van volle Maan en de aanwezigheid van Regulus in het sterrenbeeld Leeuw.

De Hoeders.

©Claudia Philippo – 15 januari 2006
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 15 januari 2006

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI