·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : Welkom lieve vrienden bij het 30ste Bericht van de Hoeders
Tekst : Het jaar is nog maar net begonnen, des al niettemin lijkt het alsof het gelijkertijd al ruim een aantal maanden oud is wanneer we kijken naar de vele gebeurtenissen in zowel onze individuele levens als de gebeurtenissen in wereldse zin. Sommigen hiervan lijken, zo op het eerste oog, klein en onbeduidend, anderen zijn nu al van meer omvang en dreigen te escaleren. Wanneer ik dan dit 30ste Bericht lees dan valt het woord vertrouwen me op dat niets onopgemerkt is en zal blijven en dat we een eenzelfde vertrouwen mogen koesteren dat alles zijn bestemming zal vinden en dat we uit deze zelfde woorden kracht en hoop mogen putten en het rotsvaste geloof mogen hebben in ons zelf maar ook in de ander en zelfs in de gebeurtenissen en dat ook deze uiteindelijk hun plaats zullen vinden in de wereld.
Opmerkelijk genoeg waren dat ook woorden die in het 29ste Bericht in mijn vooraankondiging stonden:
“Samen en tegelijk individueel vertrouwend op eigen Kracht en op een geheel dat vele malen groter is dan dat wij dan zelf zijn kunnen en mogen we verder gaan en de voorbereidingen treffen voor de veranderingen die plaats zullen vinden en al hebben gevonden.”
Tegelijk realiseer ik me dat er al een verandering is aangebracht. Los van het feit of wij voorbereidingen treffen en of veranderingen al hebben plaatsgevonden, lees ik hieruit ook dat ook zonder inmenging vanuit ons menselijk niveau deze veranderingen onverminderd zullen doorgaan en plaatsvinden en dat onze ware bestemming niet voortkomt uit ons menselijk handelen, maar vanuit het handelen dat er op zielsniveau plaatsvindt en dat de basis van hetgeen de Hoeders hier omschrijven reeds lang geleden gelegd is en dat wij deze basis kunnen verstevigen.

En dit gezegd en geschreven hebbende, realiseer ik me dat het in sommige landen vandaag Valentijnsdag is. De dag van de Liefde. Laat het ook waarlijk de dag van Liefde zijn. In hoofdletters. Niet een dag die gebukt gaat onder zorg, angst en twijfel maar één van vertrouwen, kracht, geloof en hoop. En dat deze dag voort mag duren. Alle dagen van het jaar.

Namasté
In liefde, zegening en Eenwording.
Zonnegroet vanuit het ~Hart~
Jullie zielenzuster
Claudia Philippo

30ste Bericht van de Hoeders.

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

De weg van vertrouwen
Wij hebben al eerder gesproken over vertrouwen. Het vermogen alles zijn bestemming te laten vinden zonder tussenkomst van mensenhanden en invloeden. Laat Zijn al dat Is en al dat Komen zal. Het een zal naadloos overvloeien in het ander geliefden. Zo is het aldus sinds heugenis bepaald. Zij vormt de historie van het bouwplan dat zich reeds ontvouwd en zich verder zal ontwikkelen in de komende perioden. Gezaaide twijfel valt in vruchtbare grond indien het vertrouwen is. Het vertrouwen dat een ieder van jullie zijn of haar bestemming bereiken zal. Jijzelf, je partner, je kinderen, je familieleden en je vrienden. Ieder mens waarmee jij je hebt omringd op jouw pad en ieder mens ver daarbuiten. De angst, de twijfel, de behoefte vast te klampen aan de dunne draden van niet fundamentele controle anders dan gehoor te geven aan de Innerlijke stem en haar bestaansrecht te geven.
Jullie willen het wel, geliefde broeders en zusters, jullie verlangen er zelfs naar. Echter wanneer het verloop van het pad zich niet ontvouwd zoals jullie rationeel kunnen benaderen, dan is de stap terug naar de stem van angst, twijfel en het proberen je vast te houden aan hetgeen je zelf in handen houdt, slechts een kleine stap.
En geliefde broeders en zusters, jullie mogen deze stap nemen. Iedere keer opnieuw tot zolang je nodig vindt. Dát, geliefden, is de vrije keuze die jullie gegeven is. Jullie zijn het die deze prikkels uitdelen aan jullie zelf teneinde de immense Liefde te toetsen naar jullie eigen maatstaven.
Onze vraag hierin geliefde broeders en zusters is daarin dan niet waarom jullie het zo moeilijk vinden vanuit het Hart dit vertrouwen te behouden en te stabiliseren, doch waarom jullie dergelijke hoge eisen stellen aan jullie eigen vermogen om vanuit hetzelfde Hart te reageren op dergelijke prikkelingen. Jullie maken het jezelf zo moeilijk, geliefden, uit eigen verlangen de geest te stimuleren het Hart te volgen daar waar de geest geen volger zou dienen te hoeven zijn, doch een constante metgezel van het Hart in volledige Harmonie en Eenwording.

Leven!
Decennia lang, geliefden, buigen jullie theologen, filosofen, psychologen en volgelingen van diverse stromingen zich al over de vraag waarom zij op aarde zijn, terwijl ieder mensenkind het antwoord weet. Ieder mensenkind zal, hoe druk aan het spelen ook, zich oprichten bij het horen van de vogels in de lucht en vol verwondering en bewondering zal het stilstaan op het strand wanneer de golven ruisend op de branding over het strand spoelen. Ieder mensenkind zal spelen in de kleurige herfstbladeren die door de wind op een hoop zijn gewaaid met vuurrode wangen en schitterende ogen van plezier.
Herinneren jullie het je nog, geliefde broeders en zusters? Herinneren jullie je de momenten waarop je intens kon genieten van de eenvoud van het leven? Wat deed je? Was jij één van hen die door de regenplassen stampte en thuiskwam met doorweekte kleren maar met het allergrootste plezier? Sta eens stil, geliefden, sta eens stil en probeer voor een ogenblik het moment te vangen van het gevoel dat je toen had. De blijdschap, de vrolijkheid.
En kijk vervolgens naar het Hier en Nu. De man of de vrouw die je bent geworden. Nog altijd wandel je met het Kind van toen aan de hand. Geplaagd als je wordt door alle dagelijkse beslommeringen, je angsten, je twijfels, je behoefte controle te houden over jouw leven en alles wat je dierbaar is. Geef je dit kind voldoende ruimte? Voldoende ruimte om zich te Herinneren? Voldoende ruimte om er te Zijn? En zo ja, geliefde broeders en zusters, op wiens voorwaarden geschiedt dit dan?

Voorwaarden
Geliefden, wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat voorwaarden een belangrijk aspect lijkt te spelen in jullie levens. Een constante onderhandeling met, in jullie ogen, de Bron van het Ál, doch in feite is deze constante onderhandeling, een onderhandeling die jullie met jezelf voeren. Jullie scheppen jullie eigen voorwaarden en dit vormt voor jullie de basis van jullie bestaan. Doch, geliefde broeders en zusters, niet eenmaal komt het in jullie op dat de basis al gelegd is vóór jullie deze reis aanvingen en voorwaarden geen scheppingsrecht biedt, doch slechts uitmondt in een onderhandelingspositie die jullie constant aangaan en die gebaseerd is op hetgeen jullie denken nodig te hebben. Wederom vragen we jullie je te Herinneren hoe jullie je voelden toen jullie nog Kinderen waren en vragen we jullie het Kind wiens hand jullie stevig hebben omklemd los te laten. Het is Tijd, geliefde broeders en zusters, dit Kind los te laten. Loslaten opdat niet jullie de hand van he!
t Kind kunnen vastpakken en omklemmen en verstikken in de dekens waarmee jullie het bedekt hebben, doch loslaten opdat het Kind in jullie de mogelijkheid krijgt om jullie aan de hand mee te voeren en jullie haar of zijn wereld te tonen. Een wereld zonder voorwaarden en zonder onderhandeling. Een wereld zonder angst en vol vertrouwen dat wanneer de zon ’s avonds ondergaat zij de volgende dag weer zal ontwaken. Een wereld vol waterplassen om door heen te stampen. Een wereld vol bladeren die door de wind op een hoop zijn gewaaid en te genieten van het Leven zoals in beginsel bedoeld. Volop met vol overgave!

Wegen
Nee, geliefde broeders en zusters, op geen enkele wijze proberen wij afbreuk te doen aan jullie menselijke noden. Wij zien ze, wij kennen ze. Wij zien ze wanneer we aan jullie zijde staan en de stormen zien die jullie doorstaan en het verdriet en de machteloosheid die hier gepaard mee gaat. Wij kennen ze wanneer we jullie doorgroefde gelaten zien en de zorgen afgetekend zien in de lijnen van jullie gezicht en evenals jullie zijn wij bedroefd. Doch daar waar jullie verder gaan uit angst en met angst voor wat er komen gaat, daar zien wij vertrouwen en kracht. Daar waar jullie verder gaan met verdriet en smart, daar zien wij geloof en hoop. Jullie zijn wegen gegeven en wegen getoond op velerlei wijze en met velerlei gezichten Kracht te vinden en vertrouwen te vergaren. Evenzo wegen van geloof en hoop, opdat jullie konden groeien en velen zijn gegroeid. Zij lieten het Kind hen bij de hand nemen en de wereld te openen vanuit een ánder perspectief. Geen nieuw perspectief, geliefde!
broeders en zusters, immers het was er al. De basis is reeds gelegd en in beginsel vloeide alles hieruit voort. Doch een ánder perspectief. Een veranderde kijk ten aanzien van jullie leven op aarde. Evenzeer als dat jullie de keuze konden maken dit te doen zoals jullie hebben gedaan en te creëren wat jullie reeds hebben gecreëerd, hebben jullie de keuzemogelijkheid opnieuw te creëren en opnieuw vorm te geven aan jullie individuele én collectieve Zijn op aard. Een schepping vanuit vertrouwen, kracht, geloof en hoop.


Eenvoud
Kan het zo eenvoudig zijn? Ja, geliefde broeders en zusters. Zo eenvoudig kan het niet alleen zijn, zo eenvoudig is het ook. Wij vragen jullie trouw te zijn aan jullie ware zelf. Niet aan de ware zelf zoals jullie deze gecreëerd hebben vanuit datgene dat wij reeds eerder hebben genoemd, doch trouw aan jullie werkelijke metgezellen die in menselijke bewoordingen zijn gegoten voortkomend uit de innerlijke stuwing van het Hart.

Tot slot
De wereld is in beweging, geliefde broeders en zusters. Het wordt jullie als het ware gevraagd jullie uiterlijke mantels af te leggen en de wereld te betreden gehuld in jullie Innerlijk Zijn. In alle eenvoud en sereniteit. Dit zal zich in de komende tijd continueren en zoals reeds in voorgaande berichten aangegeven, zich stabiliseren.

De aanwezigheid van de Rode Planeet in het sterrenbeeld Stier zal in de periode van 15 tot 17 februari zorgen voor een verhoogde storing in het magnetische veld. Dit zorgt voor perioden van onrust en een verhoogde activiteit waardoor hetgeen waarover wij in dit bericht hebben gesproken, opnieuw krachtig zich zal doen gelden, doch dit zal afnemen onder de invloed van Venus op 17 februari wanneer zij zich lichtvoetig zal laten waarnemen.

De afname van het magnetisch veld zal zich verder continueren door de aanwezigheid van de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd en zich lenen voor een periode van bezinning en verandering op 18 februari.

22 februari zal Antares te zien zijn in het sterrenbeeld Schorpioen, doch dit zal nauwelijks van invloed zijn doordat dit geschiedt gedurende een periode waarin Spica in het sterrenbeeld Maagd staat en vanwege de vernieuwing van de Maan op 28 februari.

Dit veld zal zich handhaven tot de eerste dagen van maart. Hierna kan er wederom een storing in het energieveld ontstaan door een nieuwe samenstand van de Rode Planeet in het sterrenbeeld Stier, doch deze periode zal van korte duur zijn door de solo aanwezigheid van de ster Pollux in het sterrenbeeld Tweeling op 9 maart.

De Hoeders.

©Claudia Philippo – 14 februari 2006
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 14 februari 2006

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI