·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: The Guardians News
Naam : De Hoeders
Titel : 38e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Symboliek
Zij die om zich heen kijken en de tijd nemen stil te staan bij wat er zich rondom hen heen afspeelt, zij weten welke kracht en welke symboliek er in schuilt en hoe deze naadloos ingepast kan worden in hun eigen leven. Men zou kunnen spreken van een synchroon functioneren. Doch geliefde broeders en zusters, welke waarheid schuilt er in deze zogenoemde herkenningspunten? Dit synchrone verschijnsel? Deze kracht en symboliek?

Uitgaande van het principe energie volgt de gedachte is het dan niet een volkomen logische verklaring voor de wet oorzaak en gevolg dat indien de intentie van jullie gedachten zich vormt naar een bepaald beeld, jullie hiervan de energetisch gevolgen zullen merken? Jullie vragen als het ware om een spiegel die jullie wordt voorgehouden. Sommigen onder jullie zullen zeggen dat men dit synchrone verschijnsel al hebben opgemerkt eer jullie je gedachten verwoorden hetzij in praktijk brengen. Doch wederom willen wij jullie hierin opmerkzaam maken dat de intentie al is gezaaid en in vruchtbare grond is gevallen wat niet anders kan betekenen dan dat dit verschijnsel zich al aan jullie zich openbaart.

De kracht van schepping
Lieverds, jullie zijn je nauwelijks bewust van jullie individuele en collectieve kracht tot schepping. Jullie herkennen wellicht dit synchrone verschijnsel als bevestiging, hetzij als een samenkomen van diverse energieën die zich bundelen, waar zij in waarheid een uitvloeisel zijn van jullie scheppingsdrang. Zij zijn een direct gevolg van jullie uitgezette intenties.

Bewustzijn van jullie Kracht
In het licht der vernieuwing wordt het tijd dat jullie je hiervan bewust worden. In de afgelopen periode kan het jullie niet zijn ontgaan dat er nieuwe, veranderde impulsen zijn gekomen. Ook hierin hebben jullie de intentie uitgezonden en de toon gezet. Sommigen van deze impulsen zullen in eerste instantie nauwelijks van invloed lijken, doch dit is slechts schijn en waarlijk de uitwerking hiervan zal zich op een later tijdstip openbaren, anderen zullen meer rechtstreekse gevolgen hebben zowel in jullie persoonlijke levens, evenals in die van jullie gezinnen, familie, vrienden en zakelijke levens.
Jullie deden dit niet zonder reden, lieverds, noch tevergeefs, hoewel dit laatste jullie duidelijk zal zijn.

In voorgaande berichtgevingen hebben wij jullie opmerkzaam gemaakt op de veranderingen die binnen in jullie hebben plaatsgevonden. Vooreerst het herkennen en erkennen van jullie bestaan tot dusver, gevolgd door de kracht van Heling en de intreding van een nieuwe periode aangestuurd door jullie Innerlijke Bron. Met deze bewustwording hebben wij jullie gevraagd jezelf een nieuwe naam toe te kennen. De naam die bij jullie past. In het afgelopen bericht werd jullie het vermogen getoond voorbij de keuzes te kijken die jullie zouden maken teneinde jullie weg te kunnen vervolgen en de patronen te doorbreken.

Intentie
Welke intentie hebben jullie uitgezet op de weg die voor jullie ligt, geliefde broeders en zusters? Wanneer jullie nu de tijd en de aandacht nemen om de synchrone verschijnselen te bekijken? Wij zien een luidkeelse roep van het Hart jullie gerechtvaardigde bestemming te volgen, gevrijwaard van de angst waar jullie nog maar al te vaak gehoor aan geven. Indien jullie een graadmeter zouden hebben waarin jullie konden aangeven hoeveel procent van wat jullie doen voortkomt uit vrij denken en vrij handelen, wat is dan het percentage dat waarlijk vrij is? Niet gehinderd door invloeden van buitenaf, nog door angsten ingegeven door eerdere ervaringen?

De balans
Wat is hierin de balans geliefden? In eerste instantie zullen jullie zeggen dat dit nauwelijks invloed heeft. Wellicht hebben jullie gelijk. Immers, jullie ratio zal jullie dit vertellen gebaseerd op de kennis en het vermogen verstandelijk te begrijpen. Onderschat dit niet. In dat licht stellen wij de vraag dan ook anders: Indien jullie een graadmeter zouden hebben waarin jullie waarlijk je bestemming volgt, wat is hierin dan de balans. Kijkend naar jullie Innerlijke Zelf, jullie Hart. Welk percentage verschijnt er dan denkbeeldig op de teller?

Weerhouden
Wanneer jullie de tijd hebben genomen dit percentage onder de loep te nemen en te visualiseren, wat, geliefde broeders en zusters, is dan de oorzaak van wat er op de teller staat? Wanneer de teller waarlijk op honderd procent zou staan, zou het dan geen logisch gevolg zijn dat jullie in alles jullie individuele bestemming volgen? En hierin bedoelen wij geliefden, niet de weg die jullie wellicht zouden wíllen volgen voortkomend uit ratio, doch de weg vanuit het Hart en met een immens vertrouwen dat al jullie gedachten, al jullie daden, al jullie acties en alle voortvloeisels hieruit jullie verder zullen leiden.

Controle
En indien jullie dit beseffen, geliefden, is het dan niet zo dat jullie maar al te graag controle willen houden over dat Ene waar jullie in werkelijkheid nimmer controle over kunnen krijgen? Jullie Innerlijke Bron. Waarlijk, jullie zijn Meesters in jullie pogingen ratio de leiding te laten nemen, deze verwarrend met het Hart. Geliefden, het Hart kent geen controle, nog laat het zich leiden of geeft het leiding. Het laat zich voortdrijven op de stroom in oneindige zekerheid dat de keuzes die het maakt de juiste keuzes zijn. Immers haar keuzes zijn altijd gebaseerd op Liefde en vertrouwen. Een grotere zekerheid zal er nimmer bestaan. Zij kent haar weg feilloos en zal deze al evenzo feilloos volgen wanneer Zij de kans krijgt. Zij is als een trekvogel die nauwkeurig weet wanneer het tijd is naar warmere oorden te vliegen wanneer de dagen korter worden en de nachten lengen en gehoor geven aan de Innerlijke roepstem.
Doch gevangen in ratio, hoort zij nog altijd de Innerlijke roepstem, zij kan hieraan echter geen gehoor geven en haar vleugels uitslaan. In deze kent het Hart geen beperking, doch zij worden haar opgelegd door invloeden van buitenaf.

Trekvogel
En zelfs indien Zij wederom Haar vrijheid verkrijgt, zal zij zich vaak geringd weten teneinde haar positie te kunnen bepalen en in te grijpen indien zij teveel afwijkt van wat ratio heeft bepaald. Wij vragen jullie geliefde broeders en zusters, het gekooide Hart te bevrijden indien het nog gekooid is en indien zij reeds haar vrijheid verkregen heeft, doch geringd door de ratio haar bestemming tracht te volgen en haar weg huiswaarts te vinden, dan vragen wij jullie Haar hiervan te bevrijden, zodat zij ongehinderd Haar Thuis kan vinden. Immers, zij is nooit ver van jullie verwijderd; zij is zelfs nooit ver van jullie verwijderd geweest!

Vrijheid
Vrijheid, geliefden, kan enkel bestaan in het Hart en het is aan jullie Haar dit geschenk te geven. Jullie moogt dit doen op jullie eigen wijze. Wellicht is er behoefte dit te doen door middel van gebed of meditatie. Of geven jullie er de voorkeur uit symbolisch een ritueel uit te voeren waarmee je haar bevrijdt. Het Hart zal weten wanneer zij bevrijd is. Zij zal zich oprichten en klapwiegend haar vleugels uitslaan om zich te verheffen. Zij zal opstijgen, nog een paar maal rondcirkelend, terugkijkend met het besef van Haar nieuw verworven vrijheid afscheid nemen van wat jullie zolang gekoesterd hebben en eigen hebben gemaakt, om vervolgens haar weg te vervolgen en gehoor gevend aan de roepstem. Zij is Vrij haar bestemming tegemoet te treden. Zij geeft Kracht en Bezieling aan iedere intentie, aan iedere gedachte, aan iedere daad zonder gehinderd te zijn door angst, controle, zelf opgelegde verplichtingen en verantwoordelijkheden van de ratio die in werkelijkheid vanuit eenzel!
vig Liefde en eenzelvig vertrouwen voortvloeien voor hen die met Haar mee zullen reizen en een diep gewortelde behoefte te zorgen voor Haar omgeving vanuit Haar onmetelijke Liefde.

Tot slot
Geënt op de stand van het astronomische stelsel, is er een nieuwe periode aangebroken. Helemaal nieuw is dit gegeven overigens niet. Dergelijke invloeden hebben zich meermalen voltrokken en zijn een terugkerend verschijnsel. Het is goed hieraan aandacht te geven en bewust te zijn van het energieveld dat op dergelijke momenten van kracht is. Doch ieder moment heeft in essentie zijn eigen betekenis en wij willen jullie vragen je hiervan bewust te zijn en iedere dag je bewust te zijn de talloze impulsen die jullie krijgen aangereikt. Elke moment is een vernieuwing van het moment dat daarvoor plaatsvond.

Onder invloed van dit astronomische verschijnsel zal de Nieuwe Maan op 22 oktober in het teken staan van vernieuwing, gevolgd door een periode van individuele keuzes na 23 oktober wanneer Mars zijn opwachting maakt en zich verbindt met de zon.

Dit veld zal zich versterken op 27 oktober wanneer ook Venus haar invloed doet gelden. Deze keuzes kunnen gepaard gaan met innerlijke conflicten tussen ratio en Hart. Hierin wijzen wij op het voorgaande bericht. Het kan jullie helpen, geliefde broeders en zusters, voorbij de keuzes te kijken en duidelijkheid te scheppen.

Deze periode zal vrij lang stand houden en duren tot 5 november wanneer de Maan vol aan de hemel zal verschijnen gevolgd door de Zeven gezusters door jullie het Zevengesternte genoemd op 6 november en de planeet Mercurius op 8 november.

10 november markeert een ommekeer waarin er een duidelijke stabiliteit zal optreden mede onder invloed van de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling. Deze periode zal zich handhaven totdat er op 17 november een periode van zuivering zal aanbreken door de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd.

Lichte atmosferische storingen kunnen ontstaan door de Leonidenzwerm. Het magnetische veld zal zijn weerslag hebben op de natuur.

20 november is het Nieuwe Maan.

De Hoeders.

©Claudia Philippo – 21 oktober 2006
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg op 21 oktober 2006

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI