·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Ufos-Universum
Naam : Ronna Herman
Titel : Door de Winden der Verandering Gaan
Tekst : Voorspellingen: Waar of Onwaar
Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
December 2008

Geliefde meesters, er is een vloedgolf van voorspellingen en theorieën geweest over de toekomst van de mensheid en de Aarde. Sommige van deze voorspellingen hebben een grote kans werkelijkheid te worden, terwijl andere beslist niet zullen uitkomen. Door de eeuwen heen moest de mensheid een integrale rol spelen in het creëren van de collectieve geloofsstructuren waarbij grote drama’s, zowel positieve als negatieve, werden uitgespeeld in verschillende landen, tussen rassen en culturen, alsook individueel. Het is waar dat elk tijdperk werd beïnvloed door een vanuit het Licht vooraf bepaald thema dat van toepassing was voor die tijd. Er waren beproevingen en gelegenheden gedurende elk tijdperk dat elk levend Wezen op Aarde beïnvloedde, en elke beslissing, of die nu bevorderlijk was of schadelijk, beïnvloedde het geheel. Echter, niets of niemand kan het universele Goddelijke plan veranderen, behalve onze Vader/Moeder God. Vele cyclussen, persoonlijke, planetaire, galactische, universele en omniversele cyclussen komen ten einde, en het is alsof de ganse Schepping zich afstemt op de hartkern van de Opperste Schepper.

Om je begrip te vergroten met betrekking tot deze versnelde tijden van verandering, zullen we enkele scenario’s noemen die niet in jullie toekomst zullen plaatsvinden, en je enkele inzichten geven in veranderingen die plaatsvinden en in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Op deze manier kunnen wij hopelijk wat onrust en angst verlichten die nu op Aarde heerst.

Er zal geen “Galactisch reddingsteam” zijn dat in grote Lichtschepen naar de Aarde komt om de rechtschapen zielen van de Aarde naar de hemelse rijken te brengen. Ieder van jullie heeft in meerdere of mindere mate bijgedragen aan het creëren van de onevenwichtige, verdichte, beperkte wereld waarin jullie nu leven, en ieder van jullie moet actief bijdragen aan de reddingsactie door eerst jezelf te redden en vervolgens bij te dragen aan het proces om de planeet Aarde terug te brengen tot een gezonde staat van Zijn, en ook door de negatieve massa-geloofssystemen van het verleden uit te roeien.

Hoe volbrengen jullie zo’n grootse taak? Bovenal door je eerst te focussen op je eigen transformatieproces van het terugkeren naar evenwicht en harmonie binnen het juiste spectrum van Licht en donker, opdat je voortaan verheffende, positieve gedachtepatronen uitstraalt in plaats van negatieve, schadelijke energie. Een belangrijk component om een Zelfmeester te worden, om een betere wereld te creëren voor jezelf en anderen, is het focussen op en realiseren van de opening van het portaal naar je Heilige Hart, waarbij je de Goddelijke Deeltjes van Levend Licht in en door je fysieke voertuig laat stromen. Je dient te nemen wat je nodig hebt voor persoonlijk gebruik, en de rest te laten stromen in de Aarde en naar het kristallijnen rastersysteem rond de Aarde. Het zou ook een vrijgevige daad zijn van groot voordeel als je een deel van de Goddelijke Deeltjes die je naar de Wereldpiramide brengt in de hogere vijfde dimensie, reserveert om te worden gebruikt voor het hoogste goed van de mensheid, de Aarde en de hele Schepping.

Jullie, de Wachters van het Licht, bewijzen de mensheid en de Aarde een geweldige dienst door zuivere voertuigen te worden voor de Adamanten Deeltjes van Schepperlicht, en door de Goddelijke Deeltjes te delen met de Aarde en de mensheid. Jullie, als Lichtstrijders, maken een verschil uit als jullie trouw op koers blijven en uitstijgen boven de maalstroom van angst en negativiteit die in deze tijd op Aarde heerst.

De wanhopigheid en angst nemen met het uur toe omdat het penetrerende, verfijnde Licht van verandering botst met de structuren die gegrondvest zijn op het drijfzand van hebzucht, gecreëerd door degenen met een verlangen om anderen te overheersen en onder controle te houden.

Het heeft ook een diepgaand effect op diegenen die vastzitten in de illusie van de derde/vierde dimensie en die zich verzetten tegen verandering. De trillingspatronen van verfijning en verruiming zullen niet worden ontkend, en naarmate de pressie voor verandering sterker wordt, zullen diegenen in verzet en ontkenning schreeuwen om hulp. Echter, er kan geen redding zijn voor deze zielen voordat zij hun zelfzuchtigheid opgeven en beginnen met het proces van zelftransformatie.

Zoals jullie allemaal weten is het een tijd waarin diegenen die actief hebben gezocht naar liefde, geluk en zelfvoldoening buiten zichzelf, hun materiële bezittingen zien verdwijnen of als een grote last gaan ervaren. Veel zielen die in de laatste generaties geboren zijn hebben nooit verlies of armoede ervaren, en onmiddellijke zelfvoldoening is de norm geworden. Zowel persoonlijk als generatiekarma, teweeggebracht door onverantwoordelijk handelen, wordt nu ondervonden door een grote meerderheid zielen. Deze omstandigheden zullen de komende jaren verslechteren, en veel zielen zullen ervoor kiezen om over te gaan en hun reis voort te zetten in een andere drie-/vierdimensionale wereld, want zij zijn niet klaar of bereid om de noodzakelijke veranderingen te brengen die nodig zijn om terug te keren nar evenwicht en harmonie, zowel in hun innerlijke als uiterlijke werelden.

Gezegend zijn diegenen van jullie die hun wil hebben afgestemd op die van onze Vader/Moeder God voor het hoogste goed van allen. De Goddelijke kracht binnenin moet worden geactiveerd door liefdevolle intentie of het zal statisch, inactief en reactieloos blijven. De universele wetten zijn onveranderlijk; echter, wanneer je jezelf afstemt op je goddelijke Zelf, zijn de rijkdommen in het kosmische warenhuis in oneindige hoeveelheden beschikbaar.

De Aarde zal niet worden vernietigd, noch door menselijke noch door natuurlijke krachten. Het is waar dat het schoonmaken van de Aarde zal doorgaan en toenemen in frequentie en kracht op verschillende plaatsen op de planeet. Echter, diegenen van jullie die ijverig hebben nagestreefd om Zelfmeesterschap te verkrijgen zijn veel machtiger dan jullie beseffen. Jullie, het Sterrenzaad, die het vermogen hebben ontwikkeld om gebruik te maken van de hogerdimensionale frequenties van Licht en de heilige ademhaling en de bewuste co-creatietechnieken hebben geperfectioneerd, maken werkelijk een verschil uit. Ieder van jullie is machtiger dan 100.000 zielen die nog steeds functioneren in de negatieve drie-/vierdimensionale omgeving en die slechts toegang hebben tot de halfkrachtige primaire levenskrachtsubstantie. Wij zeggen echter dat het zeer waarschijnlijkheid is dat binnen twintig jaar van jullie tijd veel lage kustgebieden zullen worden verlaten, want het zal duidelijk worden dat het niet haalbaar of verstandig is om te blijven vechten tegen de elementen en te proberen het land te domineren, ongeacht hoeveel heffingen of natuurlijke barrières er worden gecreëerd. Het is tijd om het feit te accepteren dat de mensheid en de Aarde zich temidden van grootse veranderingen bevinden, en de enige manier om de elementale krachten van de natuur te temmen is door het grote Devarijk wederom te erkennen, en door ernaar te streven met hen samen te werken om de catastrofale gebeurtenissen te matigen die steeds vaker plaatsvinden in deze tijden van reiniging en herstructurering van de Aarde. Ieder van jullie is in meerdere of mindere mate verantwoordelijk voor de trieste toestand waarin de Aarde zich nu bevindt, en het betaamt jullie allen alles te doen wat jullie kunnen om te helpen de Aarde terug te brengen tot haar oorspronkelijke schoonheid.

Velen van jullie voelen een sterk impuls om naar een andere, vermoedelijk veiliger plaats te gaan. Weet, geliefde harten, dat je je veiligheid, of je onheil met je meeneemt. Vergeet nooit, diegenen van jullie die in harmonie zijn met de altijd veranderende trillingspatronen van ascensie zullen altijd veilig zijn en op de juiste plaats en de juiste tijd, als je gecentreerd blijft in je Heilige Hart, en de Goddelijke Deeltjes van Leven/Licht toestaat door je heen te stromen, waarmee je het Kristallijnen Rastersysteem bezielt met de verfijnde frequenties van Licht, en veilige, heilige plaatsen creëert rond de Aarde en ook in de omgeving van ieder van jullie. De wereld zal niet eindigen in December 2012. Echter, de wereld zoals jullie die kennen is snel aan het veranderen, dagelijks, en tegen de tijd dat 2012 daar is, zullen jullie in een heel andere wereld leven. De verschillen tussen het Licht en de schaduwlanden zullen duidelijker zijn, en de verfijnde Steden van Licht zullen beginnen vorm aan te nemen op verscheidene heilige plaatsen rond de wereld. Deze heilige steden zullen worden gebouwd in de gebieden waar de kristallijnen rasters en leylijnen samenkomen, en waar de pulsaties van Schepperlicht het sterkst zijn, en diegenen zullen aantrekken die resoneren en in harmonie zijn met de verfijnde trillingspatronen van een specifieke Stad van Licht. Diegenen die nog steeds functioneren op de lagere, onevenwichtige frequenties zullen zich niet prettig voelen in deze hogerdimensionale oases. Zij kunnen korte bezoeken brengen, maar zij zullen niet blijven.

De reiniging van de Aarde zal doorgaan, maar tegen die tijd zal het duidelijk zijn waar de meeste veilige plaatsen zijn en waar meer reiniging nodig is. Er zullen nog steeds plaatselijke oorlogen en conflicten zijn; echter, veel landen in de wereld zullen zich bezighouden met hun eigen bevolking en binnenlandse aangelegenheden en hoe een schijn van orde in stand te houden tijdens de radicale veranderingen die zullen plaatsvinden. Het wordt tijd dat elk land, net zoals ieder persoon, zijn eigen miscreaties gaat opruimen alvorens met een vinger te wijzen naar anderen in een poging om de aandacht af te leiden van hun eigen tekortkomingen en fouten.

De tijd is daar dat jullie moeten kijken naar de intentie en de integriteit van jullie leiders. Het wordt tijd om leiderschap te ontzeggen aan diegenen die zeggen: “Geloof wat ik zeg, en schenk geen aandacht aan wat ik doe.” Het wordt tijd om rekenschap en eerlijkheid te eisen van diegenen die jullie verkiezen te regeren in welke hoedanigheid dan ook. Jullie krijgen geen verantwoordelijke, verlichte, welwillende leiders totdat jullie het eisen en niet langer toestaan te worden geleid door valse beloftes om jullie ‘te redden’ en van jullie wereld een betere plek te maken. Nogmaals, geliefden, jullie zijn jullie eigen redders, en totdat jullie verantwoordelijkheid beginnen te nemen voor jullie eigen creaties en miscreaties, zullen jullie overheerst blijven worden door diegenen wier voornaamste prioriteiten hun eigenbelangen zijn.

Geliefden, jullie, het Sterrenzaad, zijn de Leidende Lichten voor diegenen die proberen de angst en de ketenen van de drie-/vierdimensionale illusie af te schudden. Voordat jullie incarneerden op Aarde voor dit belangrijke leven, kwamen jullie naar voren en stemden jullie ermee in om de voorhoede te zijn, en om stralende voorbeelden te worden die anderen kunnen volgen. Binnenin hebben jullie alle wijsheid die jullie nodig hebben om jullie missie te vervullen. Als twijfel opkomt, onthoud dan dat al jullie ervaringen van het verleden, of die nu succesvol waren of ogenschijnlijke mislukkingen, jullie heel veel bruikbare ervaring hebben gegeven. Wij trachten jullie bewust te maken van jullie grootsheid, en jullie te doen beseffen dat wat wij van jullie vragen, jullie eerder al vele malen hebben volbracht. Wij vragen jullie in je Piramide van Licht in de vijfde dimensie te gaan, en te zitten in de energie van jullie Hogere Zelf. Wat is je passie? Wat zijn de diepste verlangens van je hart? De Geest fluistert naar je, en als je de roep beantwoordt, zullen prachtige vooruitzichten en gelegenheden zich voordoen die je bevattingsvermogen te boven gaan, en zoals altijd zullen wij er zijn om je te leiden en te inspireren.

Velen van jullie voelen op dit moment een Goddelijke ontevredenheid, en ook veel levensveranderingen. Dingen die jullie plezier gaven geven geen voldoening meer, en misschien heb je je algehele interesse verloren in veel van je vrienden. Dat komt omdat je Zielzelf je wenkt om voorwaarts te gaan, je visie te vergroten en je lot in handen te nemen. Jullie en jullie verlichte zielbroeders en -zusters zijn de bouwers van de toekomst.

Jullie krijgen een prachtige gelegenheid om de wijsheid te gebruiken van jullie Hogere Zelf. Middels onze leringen geven wij jullie alle informatie die jullie nodig hebben om de wijsheid te gaan gebruiken van galactisch bewustzijn en zelfs verder, en als je leert je Piramide van Macht/Licht in de vijfde dimensie te bouwen en te gebruiken, zul je snel profiteren van de galactische Oneindigheidspoort waar alle rijkdom van het universum voor jullie beschikbaar zal zijn. Het is jullie Goddelijke geboorterecht om te leven in overvloed en voorspoed, jullie zijn dat gewoon vergeten. Eerst moet je beseffen dat je waardevol bent, en dan, als je de noodzakelijke vaardigheden leert en oefent, zullen die dingen die je in je leven wenst zich beginnen te manifesteren.

Onthoud, overvloed komt in vele vormen, dus zoek een overvloed van liefde, vreugde, goede gezondheid en vitaliteit, alsmede alle materiële dingen die je nodig hebt om een volwaardig en comfortabel leven te leiden. Wanneer je wonder na wonder gaat scheppen, zullen degenen om je heen willen weten wat je doet. Dat is het moment waarop je de technieken, overtuigingen en wijsheid zou moeten delen die je je hebt eigen gemaakt. Dan zul je een ware Zelfmeester zijn. Eerst onderricht je door het voorbeeld te geven en door je handelingen, en tenslotte met woorden. Richt je op wat goed is in je wereld, en zoek het beste in degenen om je heen, want dat is wat je zult versterken. Je kunt de wereld om je heen veranderen, gedachte voor gedachte. Onthoud, je hebt verfijnde Lichtpakketten van wijsheid opgeslagen in je Heilige Geest. Gebruik die wijsheid en deel met je broeders en zusters op het pad. Er zijn vele manieren om te dienen, en een voorbeeld zijn is één van de meest effectieve. Creëer schoonheid, vrede en harmonie in je leven, en anderen zullen het opmerken en je geheim willen weten. Jullie, het Sterrenzaad, zijn de voorlopers en de architecten van de nieuwe Aarde. Jullie zijn nodig, geliefden.

Wij stralen de oneindige liefde van onze Vader/Moeder God naar ieder van jullie. Wij, de engelenschaar, zijn jullie beschermers. Roep ons aan, wij zullen antwoorden.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2008 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center

Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI