·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : De Hoeders
Titel : 58e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Fundamenten
In het voorgaande Bericht hebben wij gesproken over fundamenten die tot aan de grond toe dienen te worden afgegraven, teneinde ruimte te creëren om nieuwe fundamenten te bouwen.
Wij beseffen ten volle, geliefde broeders en zusters, dat dit afgraven bij sommigen van jullie gevoelens van onrust en onzekerheid te weeg kunnen brengen.
Het is geen gemakkelijke opgave een vertrouwd pad te verlaten en op weg te gaan naar het onbekende.
Het enige dat wij hierover kunnen zeggen, geliefden, is dat de Bron der Almachtigheid de weg naar het onbekende kent en jullie het vertrouwen mogen koesteren dat Hij zelf deze weg heeft gebouwd.

Zielengroep
Eveneens, geliefde broeders en zusters, bewandelen jullie deze weg niet alleen. Rondom jullie, en gekozen door jullie zelf, staan jullie zielenbroeders en zielenzusters. Jullie beseften al dat hun aanwezigheid niet zonder reden is en de Erkenning van jullie zielenbroeders en zielenzusters komt voort uit Herkenning. Niet zonder reden beseffen jullie dat zij altoos in jullie aanwezigheid hebben verkeerd, sinds het begin der Tijden tot in de Eeuwigheid.

Wij vragen jullie goed te kijken naar hen die jullie uitgekozen hebben en te Herontdekken welke liefdevolle taak zij hebben en aan welke roepstem zij gehoor geven. Een ieder heeft een uniek kenmerk, waardoor jullie samen één zijn. Dit is de kracht die jullie bindt.

Niet zonder reden zijn vele verhalen in jullie wereld gebaseerd op groepen die gezamenlijk aan een onderneming beginnen. En, wederom niet zonder reden, kent elk individu in een dergelijke groep zijn unieke sterke kanten als ook zijn zwakke kanten.
Zou een ieder van hen dezelfde onderneming kunnen doen slagen, geliefde broeders en zusters, indien zij individueel hadden gehandeld?

De werkelijkheid van Erkenning en Herkenning ligt in het weten dat het goed is en je kunt vertrouwen op de aanwezigheid van elkaar.

Kaderen
Geliefde broeders en zusters, een interessante eigenschap die jullie schijnen te bezitten of liever gezegd; een eigenschap die jullie jezelf gewoon hebben gemaakt, is het vermogen te kaderen. De geest, hiermee doelen wij op het denkend vermogen, lijkt te bestaan uit allerlei willekeurige kamers waarin jullie informatie niet alleen vergaren, doch ook indelen. Sommige kamers zullen, met de tijd, zich verbreden, anderen zullen verdwijnen of, en, dit gebeurd veelvuldig, er zullen meerdere kamers worden gebouwd al naar gelang de ontwikkelingen die jullie meemaken.
Al eerder hebben wij het vermogen genoemd Tijd te vangen en in te kaderen, doch dit is slechts één van de vele wijze waarop jullie dit doen.

Gelijk wij jullie hebben gevraagd te kijken naar jullie zielenbroeders en zielenzusters, zo willen wij jullie vragen ook deze kaders onder de loep te nemen en daar waar jullie het onderlinge verband zien de denkbeeldige scheidingslijn op te heffen teneinde jezelf te bevrijden van het prikkeldraad waarmee jullie iedere ruimte hebben afgebakend.

Ruimte
Wij vragen dit uiteraard niet zonder reden, geliefde broeders en zusters.
Kijkend naar het heelal en haar onmetelijke afmeting, de firmamenten waarin sterren, planeten, zon en maan geflankeerd staan als bakens, dienen zij tot voorbeeld dat alles dat afzijdig is ook als zodanig behandeld zal blijven totdat jullie in staat zijn de Eenheid te begrijpen en het in Een Zijn te zien.
Er zijn geen andere scheidingen dan degene die jullie hebben opgelegd.
Wat, geliefden, zal er in jullie optiek geschieden indien deze denkbeeldige scheidingslijnen opgeheven worden en jullie de onmetelijkheid zouden zien? Welk begrip zou jullie ten deel vallen?
Stel dat er een cirkel zou zijn die doormidden was gesneden en jullie zouden enkel de twee afzonderlijke helften kunnen zien. Welke beperkingen zouden deze twee helften dan hebben? Wat zou er veranderen indien jullie zouden begrijpen dat deze beide helften bij elkaar horen?

Dimensies
Inmiddels hebben jullie, geliefden, geleerd dat ook jullie mensen gezamenlijk één geheel vormen en gezamenlijk een onderdeel vormen van het Universum.
Wat jullie echter nog niet hebben geleerd is dat ook de diverse dimensies onderdeel vormen van hetzelfde Universum en omdat jullie hier evenzo zeer onderdeel van uitmaken, het ook jullie gegeven is vrijelijk van dimensie van en naar dimensies te reizen. Immers, zij liggen slechts een milliseconde verwijderd van de dimensie waarop jullie je reeds bevinden.

Wij begrijpen, geliefde broeders en zusters, dat dit voor jullie een moeilijk gegeven kan zijn. Jullie bevinden je nog aan de bakermat van het begrip dimensies. Dit begrip is nog maar net ontwaakt in jullie bewustzijnsvermogen en wordt betiteld als zijnde ‘iets hogers’, ‘iets ongrijpbaars’ en ondefinieerbaar. Sommigen onder jullie zien het als een vermogen verder te groeien in jullie ontwikkeling zonder dat zij zichzelf ervan bewust zijn dat jullie allen reeds het vermogen bezitten te reizen door ‘tijd’ en ruimte om de diversiteit van deze dimensies te herontdekken.

Herontdekken
Geliefde broeders en zusters, wij noemen het bewust het herontdekken, daar dit vermogen geen nieuwigheid is. In historische zin hebben jullie altijd deze mogelijkheid gekend. Zij vormt een deel van jullie eigen nalatenschap.
Een aantal onder jullie zullen nu glimlachend zeggen dat zij dit altijd al beseft hebben. Voor hen zal bovenstaand een feest van herkenning zijn.
Anderen hebben het vermogen door ‘tijd’ en ruimte te reizen nimmer verloren en zij zullen al talloze malen deze tochten hebben ondernomen.
Doch een volkomen andere groep kent eveneens dit begrip, al zijn zij zich er in heel andere mate van bewust en dat, geliefde broeders en zusters, zijn jullie kinderen en de kinderen die jullie eens zijn geweest en de kinderen die daarvoor de aarden hebben bewandeld.

Hun nimmer aflatend vermogen dimensies te zien en te betreden zijn een waarlijk bron van inspiratie en zij dienen de kans te krijgen dit in alle rust en vertrouwen zich eigen te maken.
Een kind dat zichzelf kan verliezen in haar of zijn eigen wereld is een kind dat wandelt met een innerlijk open blik.

En gelijk zo het kind dat wandelt met een innerlijk open blik, zo mogen ook jullie wandelen met deze innerlijke blik en de diversiteit van de verschillende dimensies herontdekken. Wij wensen jullie alvast veel plezier op jullie reizen toe.

Tot slot
Geliefden, de invloeden van buitenaf zullen in de komende tijd sterk toenemen. Sommige invloeden zullen een positief effect hebben, doch anderen zullen een negatief effect met zich meebrengen. Het is aan jullie te bepalen in welke mate zij jullie zullen beïnvloeden. Er staan onverwachte gebeurtenissen aan de voordeur, ook hierin geldt bovenstaande. Wij vragen jullie bovenal vertrouwen te hebben in eigen kracht.
Dit, geliefde broeders en zusters, is een tijd van veelzijdigheid. Zelden was het verschil tussen de ene keuze en de ander zo duidelijk zichtbaar. Niet omdat er een verschil opgetreden is ín de keuze, doch de wijze waarop jullie zelf kijken is veranderd. Jullie zijn zelfstandig in staat de nuances te zien en hier adequaat op in te spelen.

Op 26 januari is het nieuwe Maan, gevolgd door een schitterende samenstand op 30 januari van een kleine Maansikkel en Venus. Een prachtige periode voor positieve veranderingen die enkele dagen stand zal houden en zich verder zal ontwikkelen door de aanwezigheid van de Zeven Zusters ook wel het Zevengesternte genaamd op 4 februari.

Op dezelfde datum zal de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier staan. Dit kan wellicht enige invloed uitoefenen en een storing veroorzaken, echter de gevolgen hiervan zijn minimaal.

Deze periode zal voortduren tot 8 februari wanneer Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling staan.

Hierna zal dit zich afzwakken onder invloed van een bijschaduwverduistering die slechts in delen van de wereld zichtbaar zal zijn en de invloed van de ster Regulus in het sterrenbeeld Leeuw.

Dit zal echter niet lang standhouden. Op 14 februari zal de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd staan en een zuiveringsperiode inluiden.

De krachtige invloed van de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen zal jullie helpen daadkrachtig te zijn in bepaalde beslissingen ten aanzien van de keuzes die jullie ten deel zullen vallen. Moge wijsheid en inzicht jullie Harten begeleiden hierin. Geliefden, er bestaan nimmer foute keuzes, doch met wijsheid en inzicht zullen het de keuzes zijn die het meest aansluiten bij jullie talenten.

De Hoeders

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 24 januari 2009
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op

Bezoek ook onze Yahoo site en ons forum:
http://groups.yahoo.com/group/de_Hoeders/ & http://guardians.bbforum.be/

Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI