Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 

Nieuwsbrief 38 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 14 januari 2005

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Allereerst wil ik iedereen nog het beste wensen voor het Nieuwe Jaar en hoop wederom, dat het een spiritueel en vruchtbaar Jaar zal worden. Met de komst van het nieuwe jaar is ook StartSpiritueel aan een verandering toe.

StartSpiritueel bestaat nu bijna 2 jaar en ik heb met veel plezier en bewondering voor meerdere websites gratis linken toegevoegd. Inmiddels zijn de pagina's behoorlijk gevuld en heeft StartSpiritueel een plek veroverd als Portal naar diverse spirituele websites. Vanwege tijdgebrek en andere werkzaamheden ben ik genoodzaakt hiervoor een klein bedrag te gaan vragen. Voor dit bedrag wordt StartSpiritueel onderhouden en blijft de website Up to Date.

Vanaf 1 januari 2005 wil ik daarom stoppen met het gratis plaatsen van linken. Hiervoor ga ik een éénmalig bedrag rekenen van 4,50 euro. Alle nieuw aangemelde linken worden daartoe weer van voren af aan genummerd. Dus de eerst betaalde aanmeldingen worden dan geplaatst en genummerd vanaf plaats 1 op de eerste pagina's per provincie. De bestaande linken op deze plaats worden dan verschoven naar de laatste plaats.

Daarmee komen de voorkeursposities te vervallen. (Reeds betaalde voorkeursplaatsen blijven uiteraard staan en krijgen ook geen vervolg factuur meer).

Alle aangemelde websites worden éénmaal vermeld in een maandelijkse nieuwsbrief.

Linken aangemeld voor 1 jan 2005 worden nog gratis geplaatst op de laatste plaats in de provincie. Alle reeds geplaatste linken blijven gewoon gratis staan en kunnen alleen verschoven worden naar de laatste plaats vanwege een betaalde link.

Nota: Heb je al een link toegevoegd, kun je voor dit bedrag (4,50 euro) ook alsnog vooraan geplaatst worden.

Ik hoop hiermee iedereen voldoende geïnformeerd te hebben en hoop op een verdere succesvolle uitbreiding van StartSpiritueel.

Vriendelijke groet,

Peter Terpstra / Webmaster StartSpiritueel


Nieuw op StartSpiritueel: Plaats een oproepje of korte advertentie. Deze dienst is gratis en na registratie kun je één of meerdere advertenties plaatsen.

Ga naar de Startpagina of klik op deze link.


In samenwerking met Bradly. groepsrecreatie wordt in de loop van de volgende maand(en) een nieuwe Startpagina opgezet. Dit wordt Start Single en wordt opgezet volgens het vertrouwde concept van StartSpiritueel met heel veel linken per provincie en op onderwerp. Verder veel nieuws op het gebied van Singles. Meer hierover in de volgende nieuwsbrieven.

Bradly. groepsrecreatie Je vindt bij ons aanbiedingen voor leuke weekenden
of korte vakanties voor 30+, 40+ en 50+ singles. Met elkaar eten, wandelen,
fietsen, dansen of gewoon ontspannen op de mooiste plekjes.De recreatie
staat voorop, maar de mogelijkheden voor het maken van nieuwe contacten zijn
volop aanwezig. Open inschrijving. Lidmaatschap is niet nodig.

Heb je vragen, kijk op onze site www.bradly.nl naar veelgestelde vragen, lees het forum of
neem contact met ons op info@bradly.nl


De "blauwe Engel"

In een waas van herinnering werd Kivar wakker. De ochtendsterren fonkelden nog na in hun weerkaatsing tegen de halfronde ramen van een van de burchtkamers. Hij werd wakker op een soort van verhoging, die precies midden in de ruimte stond. Deze was geheel rond en iedere windrichting had vier half ronde ramen boven elkaar. Een grote eikenhouten deur bevond zich precies tussen twee van de raamkozijnen. "Waarschijnlijk was dit één van de vier torens van de burcht", dacht Kivar, ondertussen kijkend naar verschillende grote en zilverachtige wandkleden opgehangen tussen de ramen.

Op één ervan was een grote lichtende Gestalte te zien, wat nog het meest leek op oudere afbeeldingen van een engel, maar dan een zonder vleugels. Vanaf ongeveer één derde van het Lichaam tot iets boven zijn hoofd waren dertien lichtende Cirkels te zien, die straalden met ieder een eigen kleur en lichtintensiteit. Zijn aandacht werd eigenlijk het meest getrokken naar de 4e Cirkel van onder af gezien, omdat zo leek het hier een Kruis zichtbaar was dat naar iedere kant uitstraalde, alsof er een grote Ster in verborgen lag. Het duidde vier richtingen aan, wat ook leek op een soort Kruispunt of een punt van Keuzes. Toch was de meest voor de hand liggende verbinding er een tussen de 3e en de 5e Cirkel. "Vreemd", dacht Kivar, "Het leek ergens wel iets op een heilige Geometrie, die hij ooit in het Grote (lege) Boek had gezien". Toch kon hij niet meer precies zeggen en voelen, wat nu de eigenlijke verbinding was, die in het Wezen van het Kruis (punt) lag opgesloten.

In het lichtende Kruis lag ook een Keuze: van links- of rechtsaf slaan, maar die wegen waren echter onbegaanbaar en hadden geen duidelijke grenzen of uiteinden, kwam er in een flits in zijn hoofd boven. Hij zocht naar de verbinding tussen de 3e en de 5e Cirkel en zag dat de 4e Cirkel (het Kruis) in verbinding stond met iets dat hij eerder over het hoofd had gezien. Heel vaag, maar nu iets oplichtend werden vier ovalen bladeren zichtbaar met in het midden een Centrum. Kivar werd zich een stem in zijn hoofd gewaar; een bekende maar nog steeds een mysterieuze na-galm van een stem. Kivar zuchtte over datgene wat hij nog maar half begreep en dit waren de woorden.

Op het Kruispunt van de vier Wegen
Eerst in Potentie aanwezig
En daarna zichtbaar in de Vier
De keuze is vrij, maar niet altijd Goed
En verdwaal niet in de Kronkeling van de verkeerde Keuze

Het Mysterie ligt in de Heilige Geometrie van het Éne in de Vier
En vormt de Verbinding van de 3e naar de 5e Cirkel
De Transformatie in Vrijheid

Kivar bleef nog even stil liggen en zag in zijn gedachten een lichtende Engel, die in een blauwe waas omhoog rijsde en een spoor van helderheid en warmte naliet.

Orfilan / www.orfilan.nl


17e Bericht van De Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Gedenken
Vanuit ons hart geliefden, zenden wij jullie onze liefdevolle en innige troost wanneer we denken aan de ramp die jullie wereld recentelijk getroffen heeft en waarbij zo velen het leven hebben gelaten en anderen verwond, geknakt, geraakt hebben achtergelaten, zowel in lichamelijke als in geestelijk Zijn.
Allen leven in onze harten en verdienen onze en jullie speciale zorg en aandacht. Het is dan ook goed te zien, te voelen, te ervaren dat zo velen van jullie op velerlei wijze Licht uitzenden, Liefde uitzenden, Heling uitzenden naar een gebied waar nood en rampspoed heerst.
Zij allen die hetzij getuige, hetzij slachtoffer, hulpverlener, kind, volwassenen, ouderen in het gebied zijn en in de omringende delen hebben jullie steun, jullie liefde nodig tezamen met de nimmer aflatende steun van onze zijde.

Aarde
Dit geliefden, gebied ons ook jullie opmerkzaam te maken op de wijze waarop de aarde, intens lijdt onder het misbruik dat haar wordt aangedaan. Wederom zullen velen zeggen; 'dat weten we', eveneens zullen wij niet de eerste noch de laatste zijn die dit naar voren brengen.
Lieverds, dit wijst echter enkel op de noodzaak veranderingen aan te brengen. Indien de aarde, symbool zou staan voor jullie fysieke toestand dan zouden jullie reeds lang bezwijken onder het gewicht waarmee jullie haar belasten. Zij is vermoeid en uitgeput. Reeds lang heeft de natuur waarschuwingssignalen gegeven, gelijk jullie fysieke lichaam dit doet wanneer zij overbelast raakt. Doch beiden kunnen dit uit zichzelf doen. Noch jullie fysieke lichaam als de aarde, beschikken over de mogelijkheid uit zichzelf rust te nemen. Beiden dienen te worden aangestuurd. In het geval van jullie fysieke lichaam is het de taak van de geest, de psyche het lichaam aan te sturen en het tot rust te manen.
Het moge duidelijk zijn dat jullie collectief zorg dragen voor de aarde en haar, gelijk de psyche het lichaam, aan dienen te sturen.
Zij zal vele vruchten herbergen indien haar fruitbomen met liefde worden verzorgd.

Wij vragen jullie, jullie licht, jullie liefde en intentie uit te dragen naar de aarde en zorg te dragen voor haar welzijn, zoals jullie zorg zouden dienen te dragen voor jullie eigen welzijn, opdat zij tot rust kan komen en de veranderingen, niet enkel de veranderingen die de ontwikkeling van de mensheid heeft meegebracht, doch eveneens de veranderingen die de lichte kanteling ten tijde van de grote beving teweeg heeft gebracht, in goede banen te leiden.

Kanteling
De kanteling, geliefde broeders en zuster, is een noodzakelijk gebeuren geweest, echter dit betekend niet dat ook de beving een noodzakelijk gebeuren was. De kanteling die voor jullie een voorbereiding betekend voor de uiteindelijke dimensionale transformatie had op enig tijdstip kunnen worden uitgevoerd. Doch nu de kanteling reeds op deze wijze heeft plaatsgevonden dient zij niet te worden verwaarloost, want het effect ervan zal op velerlei wijze merkbaar worden en reeds merkbaar zijn zowel in jullie individuele levens alsmede collectief.
Ter verduidelijking, mensen die van nature de gave bezitten gevoelig te zijn voor lichte veranderingen zullen reeds de veranderingen hebben opgemerkt.

Kenmerkende veranderingen (6)
Op individueel vlak kunnen zich de volgende kenmerkende veranderingen voordoen
- Zuivering
- Afscheiden van afvalstoffen
- Droge gevoelige huid, jeuk
- Klachten van luchtwegen
- Behoefte aan afzondering doch met vermogen tot het scheppend zijn op velerlei gebieden.
- Gebieden die als gevoelig kunnen worden aangemerkt zullen in meer of mindere mate effect hebben van de veranderingen.

Op een ander niveau zullen de kenmerken zich beperken tot lichte klimaatsveranderingen doch ook veranderingen in het dieren en plantenrijk. Het effect hiervan zal zich echter vooralsnog beperken. Het is, zoals reeds eerder gemeld, aan jullie Gaia te begeleiden en te steunen in de vernieuwingen van dit proces.

Gevoeligheid
Geliefde broeders en zusters, naast de bovengenoemde aspecten is er nog een aspect dat hieruit voortvloeit. Deze is geen rechtstreeks voortvloeisel uit de kanteling als zodanig, doch een voortvloeisel uit de verhoogde staat van gevoeligheid die veroorzaakt is.
Door deze verhoogde staat van gevoeligheid zullen er meer ziekten naar voren komen. Zij worden als het ware naar de oppervlakte gebracht doordat het lichaam gevoeliger reageert op prikkels en op de signalen die het krijgt. Er zullen als gevolg hiervan meer ziekten worden geopenbaard bij mensen die tot dusver als gezond werden aangemerkt. Dit verschijnsel kan eveneens optreden in jullie persoonlijke leefomgeving en indien jullie jezelf op enige wijze hiermee geconfronteerd zien, dan lieverds, gaan onze harten naar jullie uit en betuigen wij jullie ons innige medeleven.

Dit is een onmiddellijk resultaat van de verhoogde gevoeligheid zoals deze momenteel merkbaar is, doch wij verzoeken jullie er bewust van te blijven dat desondanks deze gevoeligheid, de personen reeds ziek waren en dit betreurenswaardige feit niet anders was dan een kwestie van tijd en het herkennen van de signalen van hun fysieke lichamen voordat hun ziekten naar de oppervlakte zouden komen.

Dimensionale transformatie
Jullie hebben ons horen spreken over de dimensionale transformatie. Het is jullie geen onbekend gegeven dat de wereld, zoals jullie deze kennen, midden in een kentering zit. Een veranderingsproces. Het is hierin van het grootste belang dat mens, dier, natuur en de aarde hierin samenwerken teneinde het verhogen van het trillingsniveau zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Immers, niet enkel jullie 'verhuizen' mee in dit proces. Het is niet enkel jullie transformatie. Doch waar aarde, natuur, dieren dit proces beleven vanuit hun onderbewustzijn en een aangeboren mogelijkheid zich aan te passen aan een Nieuwe Tijd, zijn jullie mensen de schakels die de Bewustwording dragen. Wij hoeven jullie niet te vertellen welke verantwoording hiermee gepaard gaat. Doch innig geliefde broeders en zusters, wij hebben alle vertrouwen in jullie capaciteiten deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Het is daarom van belang jullie er blijvend op te wijzen van de noodzaak in het Hier en Nu te denken en te handelen. Wie reeds voorloopt op wat komen zal, slaat belangrijke stappen over in het proces voorafgaand aan de dimensionale transformatie. Er zullen nog vele stappen genomen worden alsmede nog vele hindernissen overwonnen. Duidelijkheid zal komen met de tijd die verglijdt en niets zal in het verborgene blijven.

Energie in het Hier en Nu (2)
Wie het Hier en Nu onder ogen ziet, vreest ook de toekomst niet. Immers, wie handelt vanuit vertrouwen en wie de dag neemt zoals de dag komt behoeft geen angst te kennen. Iedere dag is een schepping van de hand der Almachtige en aan jullie deze in te vullen. Indien Hij het palet is, dan hebben jullie de kleuren in handen om er een schitterend schilderij van te maken met kleurschakeringen in ieder gewenste tint.

Tot slot
13 januari zal Saturnus in oppositie staan in het sterrenbeeld Tweeling. Dit verstevigt de balans tussen de psyche en het fysieke in jullie individuele levens.

Dit proces zal worden verstevigd op 14 januari door de samenkomst van Mercurius en Venus die bijna tegelijkertijd zullen verrijzen in het oosten. Het uitdragen van licht door middel van gebed, meditatie, mantra's of anderszins op het tijdstip dat beiden zullen verrijzen zal een verhoogd effect hebben gelet op de energie die beiden uitdragen.

24 januari zal Saturnus tezamen met Pollux en de bijna volle Maan een volledige gelijkzijdige driehoek vormen. Hierbij zal een grote hoeveelheid energie vrijkomen. Ook deze dag leent zich goed voor gebed, meditatie, mantra's of andere vormen van het uitdragen van Licht.

25 januari is het volle Maan

1 februari zal wederom gekenmerkt worden door de stand van Spica in het sterrenteken maagd. Reeds eerder hebben wij jullie opmerkzaam gemaakt dat deze stand uitstekend is voor zuiveringen en diverse vormen van heling.

Tot slot noemen wij 4 en 5 februari waarbij manlijke energie vrijkomt door de planeet Mars, alsmede onder invloed staat van het sterrenbeeld Schorpioen.

De Hoeders.

©Claudia Philippo - 10 januari 2005
Verspreid door ©Helen Maijenburg, 10 januari 2005

http://httpd.chello.nl/~claudia.philippo/ en guardians.l4y.org


De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd en hieronder speciaal geselecteerd:
  • Mysticplaza een alternatief forum over religie, filosofie, spiritualiteit en alternatieve geneeswijzen.
  • Spiegelwerkplaats. De naam Spiegelwerkplaats is een samenvoeging van de woorden: Spiegel en Werkplaats. De spiegel is vanuit het Boeddhisme een symbool voor "leegzijn".
  • De bron te Brummen. Spiritueel Centrum voor Bewustwording en Persoonlijke Groei en Praktijk voor Innerlijke Heling en Alternatieve Geneeswijzen.
  • Astroflo. astrologie : karakter en relatiehoroscoop en bachbloesemtherapie.
  • Versionordinair. Henriette Verduin Ik schrijf graag gedichten en maak wastekeningen.
  • Isis Praktijk voor Energetische hulpverlening.
  • Massagestudio Welbehagen: Specialist in ontspannings- en tantra-massages


Oproep aan iedereen, die deze nieuwsbrief leest. Heb je in je familie, bij je vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit: mail dan de link van StartSpiritueel door. Dit kun je heel eenvoudig doen met de volgende link. Dank voor de moeite en daarmee help je StartSpiritueel te groeien.
De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

 

 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.