Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar
www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 


Nieuwsbrief 66 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 14 juli 2006

www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


Lees hier alle spirituele advertenties op regio en rubrieken.
Lees hier spirituele artikelen en teksten op diverse gebieden.
Lees hier spirituele artikelen en teksten op diverse gebieden.

Nieuwe Artikelen geplaatst op StartSpiritueel

Omgekeerde graancirkels - Een dimensionale oefening - Steve Rother

Groeten van Thuis.

Lieverds, dit is een magische tijd in jullie evolutie. Als jullie jezelf ook maar eventjes konden zien op de manier waarop wij dat doen, zouden jullie begrijpen waarom wij zeggen dat de opwinding jullie voorstellingsvermogen te boven gaat. Voor ons staan de mensen die de evolutie in gang hebben gezet die Alles wat is heeft veranderd. Die evolutie gaat nu met een verbazingwekkend hoog tempo en die groei is exponentieel. Die gaat niet langer van 1 naar 2 naar drie naar vier; die gaat nu van 1 naar 10 naar 100 naar 1000 naar 10000 omdat jullie je passie in beweging hebben gezet als evolutie. Jullie hebben het aangedurfd om uit de geloofssystemen te stappen die wie jullie werkelijk zijn beperkten.

Het helen van de breuk in het tijd-ruimte-continuüm

Naarmate de collectieve vibratie van de mensheid toeneemt, vinden belangrijke veranderingen plaats die overal zichtbaar zijn. Dat is te zien in de kinderen die geboren worden met andere eigenschappen. Jullie zien dat in jullie schoolsystemen en in de religies. Spoedig zal het ook zichtbaar zijn in alle overheden in de wereld, want ook zij moeten veranderen om voort te bestaan. Ja, ook zij komen mee omdat er veel lichtwerkers binnen overheidsinstantie werken. Zij zijn daar doelbewust geplaatst om mee te helpen deze veranderingen mogelijk te maken en zij zijn daar nu druk mee bezig.

Zoals we al eerder hebben gezegd, is Lemurië niet verzonken. Het is geascendeerd. Jullie gingen vooruit om de deuren te openen zodat anderen konden volgen. Die scheiding veroorzaakte echter een breuk in tijd en ruimte wat resulteerde in een enorme energiebel in de Universele Energie die uiteindelijk leidde tot het verzinken van Atlantis. Het tijd-ruimte-continuüm heeft die bel verder naar voren gehaald, naar precies deze tijd. Als gevolg daarvan is besloten dat niemand ascendeert tenzij jullie dat allemaal doen. Dat is prachtig, maar wij hebben dat niet bedacht, jullie hebben dat gedaan. Jullie zijn degenen die de tijd hebben stilgezet en gezegd: “We gaan met een ander stel regels beginnen. We gaan dingen veranderen, we gaan door en zullen de dingen deze keer anders doen. Een van de dingen die jullie op dat moment deden was de kristalenergie die jullie in de dagen van Atlantis gebruikten, voor jezelf verbergen. Met wat jullie elektriciteit noemen zijn jullie het dichtst bij !
het werken met de kristalenergie gekomen, maar dat haalt het nog niet bij de mogelijkheden die jullie hadden met de kristalenergie die hartenergie kon versterken. Maar zover zijn jullie vandaag gekomen en het is een van de keuzen die nu voor jullie liggen.

Kort geleden kondigden jullie wetenschappers aan dat het komende orkaanseizoen aan de oostkust van de Verenigde Staten een van de ergste ooit zal zijn op Aarde. Het is in eerste instantie de kristalenergie die opstijgt uit de Aarde op de plek waar de Atlantische kristallen een plaats gevonden hadden die deze orkanen veroorzaakt. Er is een plek, die jullie kennen als de Bermuda Driehoek, die al die tijd een veilige plaats heeft geboden aan de Atlantische krachtkristallen. Maar nu de collectieve vibratie van de mensheid een stadium bereikt waar jullie deze energie kunnen gebruiken, zijn ze weer geactiveerd. Stel je nu eens voor dat energie rechtstreeks uit de Aarde komt. Ze zou geneigd zijn om in een stralenbundel bijeen te blijven maar dat wordt door één ding verhinderd: de rotatie van de Aarde. De rotatie zorgt ervoor dat de energiebundel die uit de Aarde komt, snel gaat ronddraaien. Als jullie die energie van de Atlantische krachtkristallen niet gebruiken, zal ze snel gaan !
ronddraaien en in orkanen veranderen. Jullie hebben nu de gelegenheid om die energie in je hart op te nemen en te gebruiken om andere mensen aan te raken. Breng de energie van Atlantis en Lemurië bij elkaar, het ene hart na het andere. Dat zal alle verschil maken in de wereld en jullie zullen de uitkomst veranderen van wat jullie grootste wetenschappers hebben voorspeld, want zij houden in hun wetenschap geen rekening met jullie werkelijkheid. Jullie hebben je eigen werkelijkheid. Jullie zijn de scheppers. Wij dagen jullie uit om doelbewust nu een creatie te beginnen waarbij jullie die hartenergie van de Atlantische dagen verbinden en terugkomen in wie jullie waren en in jullie grootsheid door doelbewust je eigen angstzaad weg te nemen. Door dat te doen verwijderen jullie de laatste sporen die jullie ervan weerhouden in je kracht te stappen. Deze handelingen zullen de breuk in tijd en ruimte gaan helen die in de laatste dagen van Lemurië ontstond.

Het aanbrengen van de kristalenergie in meerdere dimensies

We zullen jullie nu een paar leuke dingen laten zien die jullie met de kristalenergie kunnen doen want wij hebben op vele niveaus met jullie gewerkt aan multidimensionaliteit en het multidimensioneel worden. De kinderen die nu op deze Aarde worden geboren, arriveren met volledige multidimensionale vermogens. Ze worden geboren met het vermogen om in meer dan één dimensie van tijd en ruimte te kijken. Allereerst moeten jullie begrijpen dat er 12 dimensies zijn, inclusief het punt van waaruit wordt waargenomen. Ten tweede dat er verschillende mogelijkheden zijn om in dezelfde gelijktijdige levens die één ziel deelt, net even andere keuzen te maken. Dit is in essentie één ziel die 12 verschillende ervaringen heeft op Aarde.

Wij zeggen jullie dat het nu mogelijk is om uit dit ene leven te stappen, hier naartoe te komen, dingen op te pakken en weer terug te keren. In het begin zullen jullie kleine dingen oppakken. Ideeën en begrippen. Jullie zullen kansen, mogelijkheden, dromen en gedachten oppakken. Na een korte periode zullen jullie zelfs stoffelijke dingen oppakken omdat mensen niet tegengehouden kunnen worden. Jullie hebben zoveel fantasie. We zullen ook een geheim met jullie delen, omdat jullie al zo lang op zoek zijn naar het geheim van tijdreizen. Het interessante daarbij is dat wij jullie kunnen helpen een formule te ontdekken die jullie in staat zal stellen tijdreizen te begrijpen, en dat hebben wij jullie al eerder verteld. De formule is gewoon het toepassen van het proces dat zorgt voor het ontstaan van de Fibonacci curve, bekend in jullie wereld als een mathematische formule die de Gulden Snede wordt genoemd. De relatie van de Orthogonale Matrix tot de Gulden Snede bevat de sleutel to!
t de illusie van lineaire tijd. Weet ook dat de snelheid van wat jullie licht noemen geen constante is maar een demarcatiepunt, en jullie zullen gaan begrijpen hoe tijd werkelijk gekenmerkt wordt in de illusie van het Spel dat jullie spelen. Tijd is een illusie. Maar dit is het interessante ervan. Zodra jullie van dimensie gaan wisselen en de ervaring opdoen van het tussen de dimensies heen en weer gaan, zal het verlangen naar tijdreizen er niet langer zijn omdat het dan niet meer belangrijk lijkt. Jullie zullen begrijpen dat tijd gewoon een illusie is waar jullie plezier aan beleven tijdens dit Spel. Tijd heeft met niets anders te maken dan jullie een kans te geven om een Spel te spelen in een lineair tijdframe met een verleden, heden en toekomst – of de illusie van een verleden, heden en toekomst.

Lees artikel verder op StartSpiritueel:

Espavo
de Groep

Bron: www.Lichtwerker.com


Inleiding in de parapsychologie

1. Het paranormale

1.1 Wat is er ‘para’ aan paranormaal?

Hoewel de belangstelling voor het paranormale toeneemt, bestaan er nog steeds opmerkelijke misvattingen over paranormale zaken als helderziendheid, telepathie, poltergeistverschijnselen, spiritisme en dergelijke. Bij het woord paranormaal denkt men aan een wereld van nog onbegrepen mysterieuze krachten en machten, of aan invloeden vanuit een hogere werkelijkheid, zelfs van ‘gene zijde’. Maar dat is niet wat het woord ‘paranormaal’ letterlijk betekent.

Het voorvoegsel para betekent naast; ‘paranormaal’ verwijst dus naar iets dat naast het normale staat. We gebruiken dit woord dan ook voor het aanduiden van menselijke ervaringen die niet passen bij wat men in onze westers-wetenschappelijke cultuur als normaal beschouwt; er is (nog) geen verklaring voor. Het is belangrijk daarbij stil te staan. Het voorvoegsel ‘para’ slaat dus primair op ons tekort schietend begrip van de wereld. De ervaringen zelf echter die paranormaal genoemd worden, maken gewoon deel uit van de wereld als geheel en staan daar niet ‘naast’. Want zowel in het heden als in het verre verleden, zowel in onze als in andere culturen hebben mensen altijd al ervaringen gemeld die wij nu paranormaal noemen.
In deze docu-reeks zal op vele kanten van het paranormale worden ingegaan. In dit inleidende deel willen we alvast een overzicht en een voorproef geven van dit fascinerende vakgebied. Wie het paranormale serieus bestudeert, komt niet alleen in aanraking met merkwaardige verschijnselen, maar ook met sterk uiteenlopende visies daarop, met filosofische vragen, en met antwoorden die vanuit verschillende culturen worden aangereikt. Die antwoorden zijn vaak onderling tegenstrijdig. Verdiepen we ons in het paranormale, dan merken we dat ons begrip van het ‘bekende’ of het ‘normale’ eveneens incompleet is. Daarom dient ook het ‘normale’ ter discussie te staan als men het para-normale probeert te begrijpen.

1.2 Criteria: wanneer noemen we iets paranormaal?

Het begrip ‘paranormaal’ blijkt voor veel mensen een vergaarbak-functie te hebben. Verschijnselen die niet onmiddelijk begrepen worden, krijgen gemakkelijk en vaak onterecht het etiket ‘paranormaal’ opgeplakt. Voordat parapsychologen een verschijnsel als mogelijk paranormaal bestempelen, moet het aan een aantal eisen voldoen.

Stel, iemand meent in een droom een voorspellende paranormale waarneming te hebben beleefd. Hoe kunnen we nu nagaan of de droom inderdaad paranormale ingrediënten heeft bevat? Allereerst moet de dromer kunnen aantonen dat hij de droom inderdaad heeft gehad. Dat is bijvoorbeeld het geval als er getuigen zijn die bevestigen dat de dromer zijn voorspellende droom vertelde vóórdat deze uitkwam.
Ten tweede moet de droom betrekking hebben op een gebeurtenis die controleerbaar is. De uitspraak; ‘...een engel voorspelde mij dat tegenwoordig steeds meer zielen van pas overledenen in de war zullen zijn bij de overgang...’, is niet controleerbaar en kan daarom niet als een paranormale waarneming worden gezien. Ook vage indrukken ('ik had al zo'n gevoel dat…') die je achteraf kan ‘aanpassen’, kunnen natuurlijk niet als paranormaal gelden.
Ten derde moeten het verslag van de droom en de werkelijke gebeurtenis waar die droom mee overeen zou moeten komen, goed bij elkaar passen. Dingen die achteraf niet bleken te kloppen mogen niet uit het droomverslag weggelaten worden. Ook mogen vage onderdelen van de droom niet naar de werkelijke gebeurtenis ‘toegepraat’ worden.
Ten vierde mag de gebeurtenis waarover gedroomd werd niet normaal zintuiglijk waarneembaar zijn geweest. Dit zintuiglijk waarnemen houdt meer in dan bewust horen, zien, voelen, ruiken of proeven. We nemen veel dingen om ons heen waar op een normaal-zintuiglijke wijze, zónder dat we daar erg in hebben; ‘...ik droomde dat er vannacht vuurwerk was aan de overkant...’, kan berusten op onbewust horen en wellicht ook ruiken.
In de vijfde plaats is er geen sprake van paranormale informatie, als een droom gaat over iets dat te verwachten is of op voorhand door redeneren voorspeld kan worden (‘...ik droomde dat de bosbrand in Frankrijk uiteindelijk geblust zal worden...’).
Vervolgens is een droom uiteraard ook niet paranormaal als de dromer de inhoud van zijn droom zelf waarmaakt (‘...ik droomde dat ik een geel colbertje droeg...’, en vervolgens dat jasje kopen).
Belangrijk is verder dat de tijd die verstrijkt tussen een paranormale droom en het uitkomen ervan niet te lang is. Stel dat de heer P. zijn been breekt en zijn buurman zegt; ‘...dertig jaar geleden droomde ik al dat P. zijn been zou breken...’. De buurman heeft dan geen paranormale droom gehad, want veel mensen breken ooit wel eens hun been. De kans dat die droom ooit uit zou komen is tamelijk groot. De droom zou wel als paranormaal kunnen gelden als P. direct de dag na de droom zijn been zou breken, zeker als de heer P. boekhouder is en die dag gewoon zijn werk doet. Maar als de buurman zou weten dat P. die dag niet naar zijn werk zou gaan, en als stuntman in een film op zou treden, is de ‘voorspellende droom’ niet zo paranormaal maar eerder iets dat op grond van logisch redeneren kon worden verwacht.
Het is onnodig te zeggen dat er geen bedrog in het spel mag zijn; een verzonnen verhaal of een goocheltruc heeft niets met parapsychologie te maken.

Een waarneming kan paranormaal genoemd worden als
1. er getuigen zijn;
2. er controle mogelijk is in een concrete situatie;
3. er voldoende specifieke overeenkomsten zijn met de werkelijkheid;
4. de ervaring niet kan berusten op normale waarneming;
5. het waargenomene niet op basis van redeneren of verwachting kon worden afgeleid;
6. het waargenomene niet door iemand zelf ‘waar gemaakt’ wordt;
7. er weinig tijd verloopt tussen de paranormale waarneming en de gebeurtenis;
8. er geen bedrog is.

Zijn er eigenlijk wel verschijnselen die aan deze strenge eisen voldoen? Zijn paranormale verschijnselen eigenlijk wel bewezen?
Vele jaren van parapsychologisch onderzoek hebben inmiddels wel degelijk voldoende gegevens opgeleverd waarmee het bestaan van paranormale verschijnselen bijzonder aannemelijk is gemaakt (zie vooral deel 2 en 3 van de reeks). Toch denken veel mensen ten onrechte dat het paranormale nog niet bewezen is, of erger, niet bewezen of onderzocht kan worden.

Lees artikel verder op StartSpiritueel:

Bron: Parapsychologisch Instituut - www.parapsy.nl


Zecharia Sitchen en de Soemerische kleitabletten

De in Rusland geboren, en in Palestina opgegroeide Zecharia Sitchen heeft niet alleen veel onderzoek gedaan naar de inhoud van de Soemerische kleitabletten, maar hij heeft het ook aangedurft om de inhoud - hoe ongepast het ook moge zijn binnen de huidige tradities - te verwerken in een aantal lijvige boeken.

Deze man, die zich verdiept heeft in het oud- en nieuw Hebreeuws, allerlei Semitische en Europese talen is tevens een groot kenner van het oude testament (in de oorspronkelijke tekst) en van de archeologische vondsten in het Midden Oosten. Hij beweert - op basis van zijn studie van de Soemerische spijkerschriftteksten - dat de zaken die onze oudste beschaving beschreef wellicht geen mythen waren, maar werkelijkheid.

De Soemerische teksten welke overigens ouder zijn dan de bijbelse teksten, schrijven over een 'godenvolk' dat honderdduizenden jaren geleden mensen heeft gemaakt door hun eigen DNA te combineren met DNA dat reeds op Aarde te vinden was. Zij zouden volgens de Soemeriërs op deze wijze de mensen hebben geschapen. Dit godenvolk welke zij de 'Annunaki' noemden zou vervolgens een grote rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de mensheid.

Sitchen maakt hierbij geregeld vergelijkingen met de geschiedenis zoals deze in de bijbel wordt beschreven. Hierbij wijst hij de lezers op opmerkelijke zaken in de bijbel en hoe ze overeenstemmen met zaken die door de Soemeriërs werden beschreven. De god uit de bijbel zou een ver-enkelvoudiging zijn van een groep goden die ook met elkaar in strijd waren.

Sitchen is binnen de wetenschappelijke wereld niet geliefd omdat hij consistent doorgaat met zijn bevindingen, zelfs als dat vele heilige huizen omver werpt. Om een indruk te geven van de gevoeligheid van deze Soemerische teksten kan deze interpretatie van de gebeurtenissen in de tuin van Eden dienen: het verhaal van de slang en het eten van de appel door Eva, lijkt wel erg sterk op het Soemerische verhaal van een god (Enlil genaamd) die de mens vooral volgzaam wilde houden, en zijn broer Enki, welke de mens wilde leren dat er een verschil is tussen goed en kwaad.

Je kunt je voorstellen dat een groot deel van de Westerse wetenschappers - die immers vaak Christelijk zijn opgevoed - moeite heeft met het concept dat de slang uit genesis, wellicht symbool stond voor een god die het juist goed met de mensen voor had. Dat wordt natuurlijk al snel als de reinste godslastering en duivelsverering afgedaan.

Het laat echter onverlet dat de oude klei-teksten voor zich lijken te spreken. Je kunt er zelf voor kiezen om de inhoud al dan niet af te doen als zijnde mythisch. Veel van Sitchen's populariteit komt door mensen die juist heel graag een alternatief willen voor de bijbelse variant. Mensen die graag bezig zijn met UFO's en buitenaardse beschavingen halen met verve het werk van Sitchen aan om hun standpunten kracht bij te zetten.

Wellicht komt ooit nog eens de dag dat Sitchen's monnikenwerk op de juiste waarde wordt geschat.

Bron: www.aquariusage.com


Nieuwe Linken geplaatst op StartSpiritueel

Astrologie: Inzichten.com - Hier vind je een uitleg, vanuit mijn visie, van de diverse mogelijkheden binnen de astrologie en mijn praktijk. Verder coaching, consulten en workshops.
Aurora's Wereld - Goedlopend spiritueel forum voor jong en oud. Respect en vriendschap staat hoog in het vaandel op dit forum.
Siberisch sjamanisme - Rituelen, cursussen, workshops en opleiding tot sjamanistisch genezer.
MEDITATIE CENTRUM LABYRINT - Centrum voor psychologische en Spirituele gezondheidszorg. Individuele en groepstherapie. Droomtherapie. Meditatie cursussen. Zwangerschapsmeditatie.
Iconen-rozenkransen-religieuze artikelen - Als u een bijzonder gift zoekt, dan kan dit iets voor u zijn. We hebben een mooie dingen voor verzamelaars, gelovigen en gewoon voor uw plezier: Iconen, rozenkransen, kruisjes, sieraden, bidprentjes en andere religieuze artikelen, maar ook enkele boeken en prachtige items van de Oekrainse kunst.
Aquariusage.coM is in juni 2005 opgericht vanwege de interesse in de bijzondere tijd waarin wij nu leven. Er gebeurd ontzettend veel op allerlei vlakken en het is interessant, leuk en zinvol die veranderingen bij te houden.
Opleidingen en mediumschap - De blauwe lotus geeft opleidingen, channelingen, consulten en prachtige berichten.


Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
StartGeluk is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.