Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 

Nieuwsbrief 40 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 18 maart 2005

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Startpagina voor Spiritualiteit. Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn. Ingedeeld op Provincie en Onderwerp. Deze laatste twee zijn nu beter weergegeven op de Startpagina.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je website beter onder de aandacht te brengen op StartSpiritueel. Kijk op de website bij "tarieven" en "Sponsors".

Een andere mogelijkheid is het aanmelden van je link op "Onderwerp". Op dit moment zijn er de volgende onderwerpen: Aurahealing, Channeling, Fam-opstellingen, Homeopathie, Lichtwerk, Mag./Boeken, Natuurgeneeskunde, Reiki, Sound healing, Spir. Healing, Spir. Kunst, Spir. Vakanties, Tantra / Massage, Spir. Therapie, Tarot / I Ching, Workshops, Yoga/Meditatie. (deze worden mogelijk nog verder uitgebreid).

Er zijn weer nieuwe artikelen opgenomen op CirkelsvanLicht. Hieronder heb ik er één toegevoegd.

Nieuw: StartPagina voor Winkels.

StartWinkels is een StartPagina voor Winkels, kleine zelfstandigen en hun klanten.

Let op: Gratis link aanmelden tot 1 mei 2005

Hartelijke groet,

Peter Terpstra / Webmaster StartSpiritueel


Nieuwe artikelen op CirkelsvanLicht

Uitwisseling door Ute Zwanenburg,

Uitwisseling is op dit moment een belangrijk gegeven, omdat de weg die nu gelopen wordt niet meer de kracht van de herhaling in zich draagt. Het gaat nu om het neerzetten van een nieuwe vorm en vanuit deze vorm steeds weer verder te gaan. Beseft moet worden, dat de vorm waarin je jezelf oproept ook direct weer losgelaten zal worden. Dit, omdat de vorm alleen maar het punt is, waarbinnen manifestatie mogelijk is. De mens heeft zich tot nu altijd gefocust op de vorm, omdat dit hem een stuk houvast gaf, waardoor hij ordening in chaos kon aanbrengen.

Weet, dat de ordening een kwestie is van waarneming. Waarneming, die bepaald wordt door dat wat de waarnemer als waarheid interpreteert. Elke handeling, elk moment is een moment van waarheid. Waarheid wordt hier bedoeld als de mogelijkheid om jezelf tot manifestatie te brengen, om de eigen kracht te belichamen in een vorm, die door de opgeroepen energie zichzelf tot manifestatie brengt. Het is een hogere vorm van weten en staat los van jullie interpretatie wat waarheid inhoudt.

Waarheid, is de eigen kracht die het Allerhoogste in jezelf tot manifestatie brengt. Het is het innerlijke weten, dat verbonden met de Oerbron van al het Leven, zichzelf op alle lagen van zijn tot uitdrukking brengt en hiervoor ook verantwoordelijkheid neemt. Het is de God-in-Wording in jezelf, die zich verbindt in het hier en nu en waar de handeling het moment is, waardoor deze kracht zichtbaar wordt. Het is een energieveld, dat zich steeds weer verbindt en elke verbinding creëert nieuwe mogelijkheden. Het is het veld van Manifestatie, waarin God en Mens samenkomen, opdat het Nieuwe Leven zichtbaar wordt.

Dit betekent, dat in deze samenhang de mens op dit moment de voortgang van de evolutie bepaalt en beïnvloedt. Dit was op een bepaalde manier altijd het geval maar niet verbonden met het bewustzijn, waardoor dit in het scheppende van jezelf gebracht kon worden. Het was een diep ervaren, maar nog niet verbonden met het oproepende in jezelf, waardoor de eigen kracht zich nog niet in zijn totaliteit kon manifesteren

Op dit moment neemt de manifestaties van zijn steeds sneller een vorm aan, waardoor het begrip tijd terug gebracht wordt tot een diep doorleven van dit scheppingsmoment, waardoor tijd een subjectief begrip wordt. Daar het Leven zich nu steeds sneller manifesteert, steeds eerder een vorm creëert, heeft het menselijke bewustzijn niet meer de mogelijkheid zich hieraan te hechten, waardoor het hier en nu een tastbaar gegeven wordt.

De mens verlaat nu de oude bekende paden. Laat de herhaling van het vormelement achter zich en verbindt zich dus bewust met het scheppende in zichzelf. De impuls, die hierin opgeroepen wordt is de kracht die hem bewust maakt van Zichzelf. Zie, dit alles steeds als een krachtveld, waarin steeds weer nieuwe Lichtflitsen opgloeien en die een moment, een tel, de kracht van het Leven manifesteren.

De mens heeft zichzelf een werkelijkheid gecreëerd en vanuit die werkelijkheid geeft hij zich vorm, bestaat hij, is hij zich bewust van de Verbinding die er aangaan wordt met dàt stuk in zichzelf, dat nog niet tot manifestatie gekomen is.

Hiervoor is het leven bedoeld, hiervoor is de oproeping bedoeld. Impulsen zijn krachtvelden, die de mogelijkheid hebben om onderlinge verbindingen te stroomlijnen of zichtbaar te maken, waardoor er een stuk doorstroming kan en mag ontstaan. De doorstroming is het Leven, dat dan gekend wordt en waarin Geest zich verbindt met de menselijke vorm om dit een bepaalde continuïteit te geven.

Heb de moed om al het eigene daarin los te laten, want dit laatste is een sfeer waarmede je jezelf omgeven hebt. Om een mogelijkheid te creëren om dàt wat opgeroepen is een bedding te geven. De menselijke vorm is de bedding voor het Geestelijke aspect dat zichzelf wil manifesteren, JIJ dus, de Godsvonk die door jou heen leeft en werkzaam is.

Het is een moeilijk gegeven, omdat dit van jullie een kanteling van je bewustzijn vraagt. Het vraagt niet om het leven - zoals je dit leeft - te ontkennen, maar het vraagt je te zien dat dit jouw Manifestatie is. Het is jouw keuze om die Manifestatie verder te dragen of te beëindigen.

Het is de illusie, die zichzelf momenteel een wereld gecreëerd heeft en het menselijke zijn maakt nu deel van die illusie uit. Dit is niet goed of slecht, maar een gegeven, want op dit moment wordt het Geestelijke Bewustzijnsaspekt in jullie leven op een hogere frequentie aangetrild, waardoor het belangrijk wordt de diversiteit van het leven op de diverse lagen van zijn te herkennen en hieraan bewust vorm te willen geven.

Scheppingskracht - verbonden met het eigen weten - is nu de uitdaging waar de mens zich voor geplaatst ziet. Het is de doorgang naar de nieuwe Poort, die nu voor de mens geopend gaat worden en waar het Siriusbewustzijn de mens oproept om vanuit die innerlijke verbinding zijn Pad te vervolgen.

Het Siriusbewustzijn is een hogere graad van Manifestatie en Meesterschap. De oude pijn van deze dimensie - die zichzelf getransformeerd heeft - is de oproepende kracht voor de Impuls, die nu dit Bewustzijn in de vorm gaat roepen. Een impuls, die niet meer verbonden is met de kracht van het verleden, maar een impuls die los staat van elke ervaring die de mens gedragen heeft. Het is de bedding voor de Heilige Geometrie, die nu met elkaar gevormd gaat worden en waar het menselijke bewustzijn zich openstelt voor de flitsen van inzicht, die getrapt - via de diverse planeetkrachten - tot hem zullen komen. De planeetkrachten zullen Zichzelf via dit nieuwe principe hergroeperen, waardoor de onderlinge verbinding opnieuw uitgebalanceerd zal gaan worden. Deze uitbalancering, zal ervoor zorgen dat de bestaande rasters om het Aardeveld een verfijning ondergaan, opdat ze op een hogere toon weer met elkaar verbonden gaan worden. Hierdoor zal de mensheid weer een volgende stap op zijn pad naar Meesterschap kunnen zetten, omdat de daarin opgeroepen verbinding op een hogere frequentie jullie leven zal aantrillen.

Dit veld vormt nu het dragende principe voor het Nieuwe Bewustzijn, dat zich via de menselijke vorm zal gaan manifesteren. Dit betekent, dat met name de pijnappelklier zich nu zal openen voor deze hogere frequenties, waadoor de menselijke vorm een verfijning zal ondergaan. Tot nu toe was het astrale lichaam de blauwdruk voor de huidige vorm, maar door de veranderingen die er nu in het Collectieve Veld opgeroepen zullen worden, zal er een grotere geleidingsmogelijkheid gaan ontstaan, omdat het nieuwe Lichtlichaam een hogere frequentie zal bevatten dan het huidige astrale lichaam.

Het huidige astrale lichaam werd wèl gevoed door de hogere frequenties maar werd beperkt door de mogelijkheden van de menselijke vorm. Je zou kunnen zeggen, dat het astrale lichaam nog steeds een 'verdichte' vorm had. Dit laatste werd veroorzaakt door de lage trillingsfrequenties, waardoor een deel van deze hogere lichtfrequenties te 'ijl' waren om een verbinding met de huidige vorm tot stand te brengen. Hierdoor werd de doorstroming van het astrale lichaam gehinderd of beter gezegd vertraagd, waardoor het menselijke bewustzijn niet de mogelijkheid had om buiten de eigen grenzen uit te reiken.

Dit euvel is nu opgeheven, omdat het collectieve menselijke veld nu in zijn totaliteit op een hogere trilling vibreert. Uiteraard zijn er onderling nog behoorlijke verschillen, maar dit zal in de jaren die eraan komen rechtgetrokken worden.

Dit alles betekent, dat het astrale lichaam de verhoogde frequenties nu ongewijzigd kan doorgeven, waardoor de lichtkracht hiervan omhoog getrokken wordt. Dit alles heeft natuurlijke effect op de menselijke vorm, omdat dit een wissel trekt op de huidige verbinding en alles wat daarvan een afgeleide is.

De menselijke vorm wordt op dit moment dus steeds meer doorstraald door het eigen Lichtlichaam en dit lichaam zorgt ervoor dat bepaalde samenstellingen zich in jullie lichaam wijzigen. Dit is al veel eerder aangegeven, maar op dit moment is dit zo nadrukkelijk in jullie leven aanwezig dat jullie je hieraan niet meer kunnen onttrekken. Het trekt een wissel op jullie huidige vorm en je zou kunnen zeggen, dat de zwakke plekken in het lichaam onder een steeds grotere druk komen te staan, waardoor er soms een steeds grotere uitval plaatsvindt.

Dit is helaas niet te vermijden, maar focus daar niet alleen je aandacht op want dit is de weg waaraan ieder van jullie zich verbonden heeft. Het is een moeizaam pad, maar door dit pad bewust te gaan kan de schade beperkt blijven, omdat de eigen Geestkracht ook de mogelijkheid heeft de gaten, die in het huidige veld geslagen worden, op te vangen. Uiteraard niet op de manier waarop jullie dit voor jezelf bedacht hadden, maar weet dat dit ook vanuit Onze kant hieraan hard gewerkt wordt.

Dit laatste betekent, dat er in jullie wereld steeds meer mensen zullen opstaan, die vanuit die innerlijke verbinding nieuwe methodieken naar voren zullen brengen. Maar weet ook, dat het eigen weten uiteindelijk de maatstaf is voor wat wèl of niet goed voor je is. Durf hierop te vertrouwen en laat alles wat je hierover geleerd heb los en verbind je in het moment, waadoor Geestkracht de mogelijkheid heeft het Scheppende in jezelf naar buiten te brengen, waardoor heling kan plaatsvinden.

Via innerlijke weg ontvangen door Ute Zwanenburg,

Mijn Zegen, Jezus

Via innerlijke weg ontvangen door Ute Zwanenburg d.d. 06.02.2005 Website : http://home.planet.nl/~zwane341, email : utezwanenburg@planet.nl


Wat is nieuw op Running Fox ~ maart 2005.
Hallo Lichtwerker!

Met veel genoegen stuur ik je de nieuwe artikelen toe die sinds eind januari op 'Running Fox' zijn verschenen. Zoals je ziet is er weer een ruime schakering aan onderwerpen, waarvan ik elk met een korte introductie wil begeleiden. Zoals altijd wens ik je een goede reis, samen met Running Fox.

De artikelen in het laatste nummer van 'Running Fox Papers' hebben te maken met bovennatuurlijke krachten. Dat ook hier vele nieuwe dimensies te ontdekken zijn is niet moeilijk te bedenken. Ik wens jou dan ook - samen met de schrijvers - een buitengewone reis in deze bijzondere mikrokosmos. Deel dit, als je wilt, met anderen. Je draagt dan bij aan de uitbreiding van deze kring van lichtwerkers. Wanneer slechts één ziel door dit goede nieuws wordt geraakt, heeft jouw aktie al zin gehad. De nieuwsbrief is te bereiken via http://home.tiscali.nl/runningfox/portaal.htm

Hans Brockhuis.


Een extra lange Nieuwsbrief van Cobos deze keer. Deze kun je hier downloaden en lezen.

Hier alleen even de onderwerpen:

- Alle informatie over de Hari Baba tour, die woensdag a.s. van start gaat.
- Info over de landelijke coördinatie van de Shamballagroepen en de data van de bijeenkomsten na de tour.
- Een verslag over de Maria Magdalena workshop rond de Winterzonnewende; info over de workshop die gepland staat tijdens de lente-equinox, en de naam "Maria Magdalena Essentie" meekreeg.
- Info over de Shamballa 13 D workshops, zowel de Master Healer als de Master Teacher workshop.
- Zomerweken op Terschelling: je vakantie combineren met een 13 D Master Healer workshop en/of de Maria Magdalena Essentie.
- Hsin Tao: de ongeëvenaarde techniek voor persoonlijke heling en herstel: op 2 april a.s. is er weer een basiscursus, nu in Amsterdam.
- Een artikel over het verschil tussen Shamballa 1 t/m 4 en de 13D; een opmaat naar een nieuwe manier om Shamballa 1 t/m 4 te geven
- Een ontdekkingsreis in september naar het Katharengebied in Zuid Frankrijk.
- Shamballa Sailing Experience: samen zeilen o.l.v. Edith Voskamp.
- En we introduceren Kinesiopatia: een krachtige methode om blokkades die op geen enkele ander manier aan te pakken zijn, te verwijderen. Trainer is Jan Hannant, afkomstig uit Engeland.
Het Heiligenbeeldenmuseum in Enkhuizen

Goede Week of Heilige Week

Passiezondag
De voorlaatste Zondag voor Pasen

De laatste twee weken voor Pasen, begint met Passiezondag. Deze weken staat in het teken van het lijden en de dood van Christus, de Passietijd. Die periode loopt tot de nacht van de paaswake, Paaszaterdag. De eerste Zondag van de Passietijd heet Passiezondag, de tweede Zondag heet Palmzondag. Op Passiezondag werd besloten dat Jezus ter dood moest worden gebracht. De beelden in de katholieke kerk worden dan bedekt met doeken. Dit heeft te maken met wat in het evangelie staat dat Christus zich in die tijd verborg "omdat zijn uur nog niet gekomen was". Passiezondag heet ook wel "Zwarte Zondag" of "Angstzondag", omdat dan de duivel de ronde doet op zoek naar slachtoffers, vroeger bleef men dan ook die dag binnen.


Nieuw bij Het Spirituele Alfabet

Jouw commitment.

Je commitment staat voor een belofte aan jezelf. Een belofte die, ondanks dat het door de problemen van het leven soms lang kan duren voordat je hem inlost, staat voor jouw liefde en respect voor jezelf. Je commitment staat voor een verbintenis met datgene wat het belangrijkst is voor jou in dit leven, in deze incarnatie zeg maar. Voordat je incarneerde en naar hier kwam heb je voor jezelf een overzicht gemaakt. Vaak doe je dat met hulp van wijze geesten die je helpen om duidelijk te krijgen wat je nu moet aanpakken in jezelf om een wezenlijke groeistap te maken. Om zielenpijn en zielenverdriet te genezen dat je hebt opgelopen door fouten die je gemaakt hebt in vroegere levens. De balans van het leven, karma, houdt in dat je verantwoordelijk bent voor wat je doet. Er is geen straf van een entiteit buiten jou of van God maar er is wel een weten, een herinnering aan dingen die je hebt gedaan en die drukken op je geweten. Verantwoordelijkheid nemen is het enige en het meest liefdevolle dat je kunt doen. Met dat doel kom je naar aarde. De moeite die je doet om je dat te realiseren als je hier leeft en werkt kun je uitdrukken in een commitment. Een verbinding die je maakt met de herinnering aan wat je hier kwam doen. Ondergestoft door het dagelijkse leven en weer afgeveegd door je werk om het je te herinneren. Bewustwording noemen we dat ook wel. Het is als het doorgaan van een poort. Voor de poort kom je tot inzicht. De erkenning van het inzicht is als het doorgaan van de poort. Een wedergeboorte. Voor zo'n inzicht, zo'n herinnering oftewel een commitment kun je gaan staan. Staan voor jezelf omdat je jezelf serieus wenst te nemen. Jouw commitment uitspreken voor jezelf is mooi. Je kunt het opschrijven om het je telkens weer te herinneren. Maar het wordt zoveel sterker als je ermee naar buiten treedt. Als je tegen die ander waarmee je leeft of iemand in je omgeving zegt: dit is mijn grootste uitdaging, dit is mijn struikelblok. Dit is waar ik het hardst voor wegloop en wat ik ten stelligste wil ontkennen. Dit wil ik niet weten. En toch, ergens weet ik dat dit mijn grootste wens is. Mijn doel in dit leven. Dit brengt mij het dichtst bij mijzelf en brengt mij tot mijn eigen grootheid, tot mijn liefde, mijn simpele zijn. Mijn eenvoud. Als je het dan op een plek zet waar anderen het kunnen lezen en dus jou werkelijk kunnen zien dan kom je op de wereld. Dit is wat een beeldhouwer doet als hij creëert en wat een schrijver doet als hij schrijft. Je laat je ziel zien.

Welkom.

Het Spirituele Alfabet gaat over jezelf leren kennen. Tot inzicht komen en bewust worden. Hieronder kan jouw verbintenis met jezelf, jouw belofte aan jezelf komen te staan. Klik hier om jouw commitment op te geven. Het kan zijn dat je eerst nog een vraag terug krijgt om je te helpen jouw commitment meer te focussen, kernachtiger te maken.

Ik plaats de commitments gratis op mijn site. Ik heb er een aparte pagina aan gewijd.

Met vriendelijke groet,

Martin van Blitterswijk

Het Spirituele Alfabet

www.hetspirituelealfabet.nl


Wil je met een artikel, dienst en/of product opgenomen worden in de volgende nieuwsbrief ??

De kosten voor het plaatsen van een nieuwsitem in dez nieuwsbrief bedraagt 10 euro.

 1. Verstuur per e-mail je tekst en eventueel één afbeelding.
 2. Maak 10 euro over op: Postbank 951 28 56 t.a.v. A-Tzi te Apeldoorn.
 3. Vermeld bij de overschrijving duidelijk waar het over gaat met je mailadres.
 4. Na overboeking van het bedrag wordt deze tekst in de eerst volgende nieuwsbrief geplaatst.

Promoot je eigen website en daarmee ook StartSpiritueel met de Banner Exchange:

Bij plaatsing van een banner op de hoofdpagina van jouw website, krijg je op de hoofdpagina van StartSpiritueel een banner teruggeplaatst. Er is een beperkte ruimte aanwezig; dus na verloop van tijd verdwijnt deze banner naar "Meer Banners".


De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd:
 • "Zijn wie je bent" Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en holistic pulsing in Kerkrade. Voor iedereen die zich lichamelijk, emotioneel, relationeel "vast" voelt zitten en zich weer vrij en energiek wil voelen. Zie ook: Meditatiegroep Maastricht.
 • "Geloof in jezelf, praktijk voor bewustwording en persoonlijke groei". Marga Dekkers, Spiritueel NLP-Therapeut en Walther Frederiks, Paragnost. In onze praktijk helpen wij mensen vrijer en gelukkiger in het leven te kunnen staan.
 • Reikimaster en Hot-Stonetherapeute heeft mooie reiki en massagepraktijk aan huis. Tevens word er gewerkt met produkten uit de dode zee, oorkaarsen, lymfedrainage. Niet alleen om te relaxen maar ook voor mensen met (huid)problemen.
 • Dynamic Pulse: Praktijk voor Holistische Therapie. o.a. Aromatherapie, gesprekstherapie / counselling, Stressbeheersing, Hot Stone Massage, Kleurentherapie, Holistic pulsing, infraroodkabine, workshops & cursussen.
 • Troostgeschenk met persoonlijk gedicht om het licht aan de mensen door te geven. Hier vind je dat juiste geschenk met de juiste symboliek voor diegene waar jij zo graag iets speciaals voor wilt doen.
 • Taiji 37 in Nijmegen voor taiji quan, qigong, meditatie en vechtkunst. Informatie, afbeeldingen en filmpjes over disciplines als taiji quan, qigong, meditatie en vechtkunst. Activiteitenoverzicht seizoen tot juli 2005.
 • Kizuri is een praktijk voor stressvermindering en zelfontplooiing. Kizuri werkt met adem meditatie, voeding en klank. Kizuri geeft klankworkshops en individuele klankmassages.
 • Gouden meditatie. Op deze site gaat het over zelfrealisatie, de bewustzijnssprong van dualiteit naar éénheid.

Oproep aan iedereen, die deze nieuwsbrief leest. Heb je in je familie, bij je vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit: mail dan de link van StartSpiritueel door. Dit kun je heel eenvoudig doen met de volgende link. Dank voor de moeite en daarmee help je StartSpiritueel te groeien.
De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel

www.startkunst.nl
www.startschrijven.nl

www.startspiritueel.nl
www.start-single.nl
www.startwinkels.nl

 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.