Indien dit emailbericht niet goed overkomt, klik dan hier.

Nieuwsbrief 17 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 26 november 2003

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste Mensen,

Met deze nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en komende mogelijkheden op StartSpiritueel. Het is ook een moment van bezinning en keuzes maken. De maand november heeft weer nieuwe en mooie dingen gebracht. De harmonische Concordantie heeft ons een stap dichterbij gebracht naar datgene, waar we naar op weg zijn. Persoonlijk denk ik, dat dit omgekeerd ook zo is: de "andere wereld" is ook weer een stuk dichter bij de onze. Contacten leggen, communicatie worden in de komende jaren steeds makkelijker. Ook verbindingen leggen door de juiste informatie: dwz. goede informatie bijeen brengen op een centrale plek.

Het volgende is een citaat uit het boek van Jozef Rulof: De volkeren der aarde (Hfst. 10: technische wonderen voor de eeuw van Christus):

Ook voor het innerlijke, geestelijke leven bezitten wij aan deze zijde technische wonderen, die aan de aarde zullen worden doorgegeven. Om hen nader te bezien, betreden wij een ander, kleiner gebouw, ook weer een tempel op zich.
Het instrument, waarmede ik u allereerst verbinden wil, is niet veel groter dan uw radiotoestel. Het vangt onze gedachten op en geeft deze aan u door. De gevoelige organen van het grote instrument leven erin.
Het wordt elektrisch gevoed en u behoeft straks niets anders te doen dan het contact aan te brengen en af te wachten. Dan spreekt ,,gene zijde'' door een technisch instrument tot de mensheid en wel door het aanstippen van letters, waaruit u zinnen kunt opbouwen.
Als het instrument ingeschakeld is, de aanwezigen gereed zijn en rondom het instrument hebben plaats genomen, mooie muziek de vereiste trillingen heeft geschapen, dan geschiedt het, dat wij tot u spreken. Gene zijde manifesteert zich zonder daarbij de menselijke krachten van een medium van node te hebben, wij stellen ons in op de spiraal, die in het onderste gedeelte van het toestel bevestigd is. Deze spiraal is zeer gevoelig en neemt, als wij ons daarop concentreren, dadelijk en zonder falen onze gedachten over. Zij komt in beweging en tikt de letters van het alfabet aan, dat op een schaal eveneens onder in het toestel is aangebracht. De toeschouwers lezen de letters, die boven in het toestel zijn bevestigd en door lampen verlicht worden, zodat het hun makkelijk valt de letters tot zinnen te vormen.
Gelijk uw hartcardiogram legt dit instrument onze gedachten vast, dadelijk in letters omgezet, zodat gij ons willen en denken nauwkeurig kunt volgen. Door een technisch wonder zijn dan twee werelden geestelijk verbonden, de aardse wereld en het leven na de dood. Dit zal een van de wijzen zijn, waarop wij u van ons bestaan overtuigen. Dan spreken de meesters van Israël tot u en nemen zij de ontwikkeling van spreken de het aardse bewustzijn ter hand.
Reeds is een aards geleerde zover, dat zijn instrument de menselijke gedachten kan opvangen en registreren. Nog is hij niet in staat de gedachten uit onze wereld vast te leggen. De kloof tussen uw en ons leven moet overbrugd worden. Uw gedachten immers zijn aards, stoffelijk geladen, de onze astraal ijl. Uw uitgezonden gedachten zijn dus zwaarder dan de onze, zij gingen door uw organisme en zijn stoffelijk bezield. Onze gedachten daarentegen zijn van de zwaartekracht ontdaan, ze zijn te ijl om door zijn instrument te worden opgevangen. Hij mist nog de lampen, die het vermogen bezitten onze aura en onze gedachten te verdichten, zodat wij de halfstoffelijke wereld binnentreden.

Ik vind dit een mooi verhaal: de vergelijking met de computer en in ruimere zin het internet. Internet was (en is) nog steeds een vrijplaats: een vrije uitwisseling van ideeën. StartSpiritueel en CirkelsvanLicht wil deze informatie samen voegen en zo een wegwijzer zijn in deze "jungle" van informatie.

Een van de eerste doelstellingen van de startpagina is dan ook een min of meer compleet overzicht te geven van spirituele websites in Nederland en België. Vanaf het eerste begin in februari van dit jaar groeide het aantal linken gestaag en wij hebben nu al een behoorlijk aantal goede en relevante links op de website staan. Op dit punt aangekomen, wil ik een nieuwe fase ingaan en de volgende ideeën zijn daarvoor de eerste aanzet.

Een nieuwe richting voor StartSpiritueel:

Als ik kijk naar het aantal bezoekers per dag, zit StartSpiritueel nu op 118 bezoekers per dag en dit aantal blijft groeien. Er is kennelijk behoefte aan een goede en uitgebreide startpagina met linken naar spirituele websites. Dit lees ik ook in diverse reacties naar mij toe en dit stimuleert uiteraard ook. Ik zelf zie het ook als een mooie en boeiende taak om aan deze startpagina te werken. Het probleem (knelpunt) zit echter in de hoeveelheid tijd, die ik besteed aan StartSpiritueel en CirkelsvanLicht. "Dat is best druk in je eentje".

Op CirkelsvanLicht wil ik absoluut geen banners en andere commerciële informatie toevoegen, omdat ik deze website zuiver en toegankelijk te houden. Het aantal artikelen en de vrije informatie wordt gaandeweg steeds uitgebreider en daarvoor schrijf ik regelmatig mensen aan, die bijvoorbeeld een link aanmelden.

StartSpiritueel heeft nu een grote groep mensen bereikt, dat is af te lezen in het aantal bezoekers per dag en het aantal nieuwe abonnees. Ik merk echter wel: dat het aanmelden van nieuwe linken afneemt, terwijl ik weet dat er nog heel veel websites niet zijn gelinkt in deze startpagina. Om deze reden en ook tijdgebrek ben ik op zoek naar zgn. "webmasters" ingedeeld per provincie. Deze mensen gaan voor StartSpiritueel op zoek naar nieuwe linken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door mensen op een website te mailen en te wijzen op de mogelijkheden van StartSpiritueel.

Deze webmasters krijgen een afzonderlijke link boven in de eerste pagina van een provincie.

Aan deze webmasters wil ik ook vragen om nieuws uit de regio te zoeken en door te geven. Je hoeft er geen dagtaak van te maken: een aantal uurtjes per week surfen en op zoek lijkt mij voldoende. Verder lijken mij een of twee webmasters per provincie voldoende. Je kunt je hiervoor aanmelden op de website.

Andere nieuwe mogelijkheden:

Ik besteed gemiddeld 2 dagen per week aan StartSpiritueel en CirkelsvanLicht. Tijd die ik met plezier en liefde besteed aan het uitdragen van een boodschap en overzichtelijke informatie. Om "in leven" te blijven wil ik een tweetal betalende toevoegingen introduceren. Let wel het toevoegen van een reguliere link in de provincie blijft altijd gratis en vrijblijvend.

1. De plaatsen 1 t/m 10 (dwz. de eerste pagina in een provincie) krijgen een voorkeursvermelding. Voor een gering bedrag kun je een plek voor een jaar lang reserveren voor deze eerste 10 plaatsen. Op de website kun je via een mail formulier deze plaats reserveren. Overigens als je nu op plek 1 t/m 10 staat krijg je geen rekening of iets dergelijks.
2. Naast het aanmelden van een (gratis) link in de provincie kun je daarnaast en apart ook je link aanmelden per onderwerp ook weer ingedeeld per provincie. Hier zijn dan wel kosten aan gebonden. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: reiki, lichaamswerk, therapeut, enz.

De prijzen voor deze diensten heb ik bewust niet te hoog gemaakt en zijn in overeenstemming met de tarieven voor adverteren. De prijzen en andere voorwaarden zijn te vinden op de website.

Voor de duidelijk wil ik vermelden: dat de Community pagina's blijven zoals ze zijn. Deze plekken worden ingevuld door advertenties en gemaakte Community websites binnen StartSpiritueel.

Ik hoop hier iedereen mee van dienst te zijn en StartSpiritueel daarmee aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Ik merk en weet, dat er behoefte is aan goede en zuivere informatie en daarbij wil ik een steentje bijdragen. Nieuwe ideeën, bijdragen zijn dan ook van harte welkom.

Artikel van Ute Zwanenburg: Zonneneclips van 23 november

De energie spoedt zich naar een hoogtepunt en wordt tijdens de zonneneclips van 23 november a.s. ten diepste verankerd in het aardeveld, waardoor de onderlinge lijnen bekrachtigd zullen worden.

Deze bekrachtiging vindt zijn hoogtepunt tijdens deze zonsverduistering, waardoor er een nieuw geometrisch patroon zal ontstaan. Een patroon, dat via de taal van de graancirkels al in de stof gebracht is, maar dat nu verbonden wordt met het kosmische lijnenspel, waardoor het in elkaar overvloeit.

Dit alles betekent, dat de instroom van de Christusenergie zich naar een hoogtepunt kan brengen, waardoor de Integratie van deze kosmische instroom met het menselijke veld tijdens de zonnewende van december een feit zal zijn.

Binnen de aardesfeer zal er dan ruimte zijn voor een nieuw krachtenveld, waardoor de energie - die vanuit de centrale zon komt - direct met de aardesfeer verbonden wordt, opdat de mens kan beschikken over informatie die direct vanuit de Bron voorhanden is. Dit alles betekent, dat het menselijke veld nogmaals een extra verhoging van het trillingsveld te wachten staat, opdat de opgeroepen energieën naadloos op elkaar kunnen aansluiten, waardoor vervorming achterwege zal kunnen blijven.

Deze oprekking van het menselijke zijn zorgt voor een extra druk op het zenuwgestel, dat in eerste instantie deze nieuwe impulsen op fysiek niveau zal verwerken. De etherische chakra's zijn tijdens de instroom van 8 en 9 november al aangetrild, maar zullen tijdens de zonneneclips individueel verankerd worden, waardoor bestaande coderingen opge-waardeerd/gewijzigd zullen worden. Door deze opwaardering zal de nieuwe energie - via de gewijzigde geometrische structuur - binnen het aardeveld een explosie veroorzaken, waardoor de etherische polen onder druk komen te staan. Een druk, die vanuit de kosmos langzaam maar zeker opgevoerd zal worden, omdat de blauwdruk voor deze polen gewijzigd zal worden.

Zoals jullie zullen begrijpen is dat een heel precies gebeuren en vraagt dit de nodige krachtinspanning, omdat door deze wijziging de verhoogde energie in het menselijke veld weer afgevoerd kan worden, waardoor er een stabilisatie van krachten kan plaatsvinden. Dit alles is nodig, omdat de zonnestormen van de afgelopen weken jullie polen sterk onder druk hebben gezet.

Zoals jullie zullen begrijpen zal dit een onrust in de mens zelf teweeg brengen. Een onrust, die op diverse lagen, maar vooral emotioneel, herkenbaar zal zijn. De mens zal zich heen en weer geslingerd voelen, zonder te kunnen te benoemen wat er met hem aan de hand is. Zijn emotionele lichaam, dat nu een wijziging ondergaat en zich steeds meer van de huidige vorm zal onthechten, zal in eerste instantie moeite hebben om de gewijzigde coderingen te kunnen verwerken, waardoor er in de mens een zekere instabiliteit zal worden opgeroepen.

Naarmate de instroming steeds verder verankerd zal worden en de daarbij betrokken krachtvelden een stabilisatie ondergaan, zal ook de mens zelf weer grond onder de voeten gaan voelen en zal hij langzaam maar zeker gaan wennen aan de verhoogde druk die nu tot hem komt.

Maar het blijft een langzaam aftasten voor ieder mens persoonlijk en het is niet aan te geven hoe iedereen daar individueel op reageert. Sommige mensen zullen klachten op het fysieke niveau vertonen en bij anderen zal de emotionaliteit weer de overhand gaan nemen, omdat de verankering in henzelf nog niet optimaal is en weer anderen zullen zich hierbij als een vis in het water voelen, omdat zij eindelijk op hun eigen frequentie fungeren.

Daarnaast ontstaat er ook een wijziging in het emotionele veld - zoals al aangegeven - en dat betekent dat de mens niet meer direct verbonden is met dit emotieveld, maar hier steeds een bewuste keuze voor moet gaan maken. Dit kan betekenen, dat de mens òfwel de controle over zichzelf en zijn emoties verliest òfwel hier niet meer mee in contact kan komen, waardoor er een afvlakking ontstaat omdat hij zich dit niet bewust is.

Dit alles zal kunnen leiden tot misverstanden, omdat de onderlinge synchronisatie nog niet tot stand gekomen is, waardoor er grote uitslagen in de menselijke belevingssfeer ontstaan. Pieken en dalen, die een gevaar inhouden omdat de controle wegvalt, waardoor kracht en tegenkracht ten diepste tegenover komen te staan, zonder een mogelijkheid te hebben om met elkaar in verbinding te komen. Daarom is het moment van nu ook een kritische tijd, omdat door de verhoogde energietoevoer de gemoederen oververhit zijn, zonder de werkelijke achtergrond daarvan te kennen, waardoor menselijke misverstanden zich steeds verder opstapelen.

De mens, die weet zal dit alles een plek kunnen geven en zal dit bij zichzelf kunnen houden, maar er is ook een grote groep die aangeraakt is zonder het hoe en waarom te weten en dit wordt dan teruggevoerd op menselijke misstanden, waardoor er een grote mate van ontvlambaarheid om de hoek komt kijken. Dit, omdat de eigen onuitgeleefde pool nu om aandacht vraagt. Een aandacht vragen, waarin het de bedoeling is om dàt wat niet gezien is naar de oppervlakte te brengen. Zoals gezegd brengt dit ook een risico met zich mede, omdat de mens vanuit zijn verkokerde denken de grootsheid hiervan niet kan bevatten en dit terugbrengt tot uiterlijk machtsvertoon, waardoor de zin ervan hem ontgaat.

Dus weet, dat de tijd die eraan komt nog voor onverwachte verrassingen kan zorgen. Verrassingen, die van hieruit niet te voorzien zijn, omdat de mens de keuze van de vrije wil gegeven is en hij - binnen een bepaalde speelruimte - hier ook gebruik van kan maken. Het is op dit moment dus een balanceren op uitersten en het is aan de mens zelf om dit geheel tot een goed einde te brengen, waarbij de liefde vanuit het hart een baken voor zijn innerlijke wijsheid zal zijn.

Mens, verbindt u daarom met elkaar vanuit deze hartsenergie en open uzelf voor de krachten die nu uw planeet doorstromen, waardoor u zichzelf vanuit een nieuwe dimensie kan herscheppen.

Via innerlijke weg ontvangen door Ute Zwanenburg, dd. 20.11.2003

Website Ute's Thuisblad

Artikel van Ans Corbée: We ''denken'' te klein

Het is zó uniek wat er nu aan het gebeuren is en nog nooit eerder in een mensen leven voorgekomen is. We worden over de hele wereld 'wakker' gemaakt, doordat een nieuw ''bewustzijn'' over de Aarde is gedaald en door alle mensen geactiveerd kan worden, dit bewustzijn is uitgebreider dan dat bewustzijn dat we al hadden. Dit ''bewustzijn'' komt uit de Kosmos, is er voor iedereen en zal ons helpen onze problemen vlug en grondig te transformeren. Als we hier niet open voor kunnen staan blijven we rond DOLEN, dit is beslist niet de bedoeling. We DENKEN nog steeds veel te KLEIN, door dit verruimde bewustzijn kunnen we GROTER gaan denken en we kunnen ook zelf gaan creëren, alles wordt nú duidelijker.

Hogere trillingen krijgen we vooral door onze emoties te gaan begrijpen, zodat ons ''emotionele lichaam'' eindelijk gereinigd kan worden, want emoties blijven ''vastkleven'' aan ons emotionele lichaam. Deze emotionele ''laag'' zit onzichtbaar over ons eigen lichaam heen, het verstikt ons als we hier niets aan doen. Zolang we ''energie'' in emoties blijven stoppen, houden we deze problemen en dit brengt telkens onze trillingen (ons zijn) omlaag. Dit betekent niet dat we geen gevoelens hebben, nee dit betekent dat we juist meester zijn over onze gevoelens en niet wegzakken in emoties. Dit betekent ook niet dat we egoïstisch zijn, nee dit betekent dat we heel goed in balans zijn, dus meester zijn over onszelf. (We mogen wel meeleven maar niet meelijden, want daar hebben we alleen onszelf mee.) Voor sommige mensen komen we arrogant over, maar dit is niet zo, we komen alleen veel zelfbewuster of zelfverzekerder over. We hoeven toch niet te lijden, dat doen we alleen onszelf aan. Emoties zijn vooral uit de hand gelopen gevoelens. Dit begrijpen is het allerbelangrijkste voor spirituele groei, deze emoties begrijpen en analyseren en zo komen we in balans. Dit heeft de hoogste prioriteit als we spiritueel mee willen groeien.

Hetzelfde is met onze eigenwaarde, we zullen begrijpen dat we door onze EGO, ons innerlijke kind behoorlijk hebben verwaarloosd. We mogen het innerlijke kind (onszelf) eens meer gaan waarderen. Als we ons innerlijke kind verwaarlozen, hebben we onszelf behoorlijk verwaarloosd. Het innerlijke kind is een waar deel van onszelf, het is je totale ZIJN en het is heel belangrijk deel en ons innerlijke kind moet ook gevoed en gekoesterd worden. We moeten trots zijn op onszelf, we moeten opkomen voor onszelf en we moeten geloven in onszelf en dan voeden we ons innerlijke kind, dus ook onszelf. Dit is heel belangrijk voor onze spirituele groei, ego's begrijpen en analyseren en zo komt ons innerlijke kind in balans en dan komen we ook in onze ego in balans. We hebben een ego nodig maar die moet in balans zijn, met respect en zelfvertrouwen.

Denk nu niet, dit alles is niet voor mij bedoeld, jawel, dit is óók voor jou bedoeld, maar als we niets willen doen, blijven we achter en wordt dit bewustzijn, niet bij jou geactiveerd. Miljoenen mensen op de hele wereld staan hier open voor en creëren nu zelf een gezonde ego en voelen weer met hun gevoelens maar niet met emoties en zijn meester geworden over hun gevoelens. We kunnen nu ook gebruik maken om onze problemen te gaan transformeren, dit doen we door iets negatief ''om te zetten'' en dit noemen we transformeren. Door negatief te transformeren naar positieve energie, dit zeggen we 25 keer en dit werkt voor alle problemen.
De bedoeling is dat we samen groeien en bij het begin beginnen, anders slaan we delen over die heel belangrijk voor ons zijn om in balans te komen. Samen staan we sterk en we blijven altijd die speciale individu, maar met zo'n allen kunnen we veel vlugger deze hoger bewustzijn realiseren. Want als we alleen zouden groeien komen we alleen op die ladder terecht en wat dan, dit wordt eenzaamheid, want daar is dan niemand die met je meegroeit en met wie je nog iets mee kunt delen.

Er gaan beslist nieuwe deuren open voor iedereen die mee wil groeien. Zo gauw we een deur sluiten zoals deze negatieve ( Emoties of Ego's) gaat er een andere waardevolle deur open. Groei nu bewust mee, zodat je niet alleen achterblijft, want miljoenen mensen zijn nu bewust aan het mee veranderen. We worden nu ook aangespoord om zelf op onderzoek uit te gaan en dit gebeurt al door allerlei cursussen, boeken en onderzoeken. Zijn we nog niet in balans, dan komen we beslist in balans en dit is een waarborg als we bewust mee gaan groeien.

Ans Corbée
www.reiki-usui.nl/

Gedicht van Ellen Sombroek: Stil “zijn”

Durft gij uzelve te vertrouwen en te zijn wie ge waarlijk zijd
Durft gij al op te staan in uw goddelijkheid
Of zijd gij nog op zoek naar het evenwicht
Op zoek naar warmte, op zoek naar het licht

Hopend dat er een signaal van buitenaf zal zijn
Die u zal verlossen van alle angst en pijn
Lieve mensen ge kunt het zoeken op gaan geven
En gewoon in het Goddelijk moment gaan leven

Gij behoeft niet meer te zoeken naar het licht en naar wie ge zijd
Gij zult van binnenuit worden geleid
Alles is goed zoals het is, er is geen goed of fout, doch heb vertrouwen
De weg zal zich van binnenuit geleidelijk aan u ontvouwen

Wanneer ge leert te leven in het goddelijk moment
De behoeften van uw ziel leert voelen en uw diepste kern weer herkent
Wanneer gij afstemt op de stilte zult ge horen
En zal niets van buitenaf uw evenwicht nog kunnen verstoren

Soms voelt het nog wat ongemakkelijk wanneer ge in uzelve keert
Want in de stilte wordt eenieder met het diepste in zichzelf geconfronteerd
De mens houdt niet van stilte, houdt niet van het wachten
Dan is de ziel alleen met alle pijn en gedachten

En is er niets wat u nog af kan leiden
Nee, in de stilte kunt ge uw diepste gevoelens niet meer vermijden
De stilte maakt dat ge uzelf herkent
Met daarbij de ademhaling als goddelijk instrument

Wanneer ge uzelve afstemt en innerlijk verstild
Zult ge naar een hogere trilling worden opgetild
Want gij zijd al goddelijk, gij zijd al licht
In de stilte hervind g' uw evenwicht

Geef uw Goddelijkheid de kans van binnenuit de antwoorden aan te dragen
Op al uw moeilijkheden, op al uw vragen
Want het goddelijk licht kan nimmer worden gedoofd
En almaar sterker worden als ge in uzelf gelooft

Ellen Sombroek, 1 september 2003

Website Lichtcirkel

In Licht en Liefde

Peter / Orfilan


De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd aan StartSpiritueel (helaas kunnen wij niet iedereen opnemen in deze lijst en vragen hiervoor begrip):


StartSpiritueel voegt geen enkel mailadres meer zelfstandig toe. Deze mailinglist gaat nu via de website van: YourMailinglistProvider.Com

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

info@a-tzi.nl
055 - 5 416 120 of 06 - 1009 7327